ok km

เรียนรู้คู่กับเผยแพร่

วันนี้ถือว่า กศน.นครศรีธรรมราช นำโดยท่านผอ.วิมล  วัฒนา ได้ดำเนินการเผยแพร่ความรู้ Km สู่ภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะ คนของกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับทราบว่า มีการเสวนาเรื่องการจัดการความรู้ และแนวทางการดำเนินการที่ผ่านมาในพื้นที่ - ตำบลนำร่อง ของอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช นำโดยท่าน ผอ.สมภาส จันทร์อุดม อ.ทุกท่านของ ศบอ.เมืองนครศรีฯ ซึ่งมาเล่าความเป็นมาเป็นไปของการจัดการความรู้ โดยชุมชน เพื่อชุมชน อย่างมีระเบียบขั้นตอน แบบแผนปฏิบัติ และการนำไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่อื่นๆต่อไป ในการนำนิทรรศการและการเผยแพร่ข้อมูลของการจัดการเรียนรู้ Km ในครั้งนี้ยังมีท่านผอ.หลายๆจังหวัดหลายๆอำเภอและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการได้เข้ามามีส่วนรับฟังและได้ให้ความสนใจ

กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดนิทรรศการในครั้งนี้เป็นการนำบทเรียนสู่สายตาและโสตประสาทให้ผู้สนใจ  Km นำไปใช้หรือศึกษาปฏิบัติต่อไป เพราะ กศน. นครศรีฯ นอกจากจะจัดนิทรรศการแล้วยังมี CD แจกฟรี แก่ผู้เข้าร่วมชมและผู้สนใจจริง ซึ่งใช้งบประมาณไปหลายตังเหมือนกัน แต่ท่านผอ.วิมล วัฒนาบอกว่า  เพื่อการเผยแพร่ความรู้ที่ได้สั่งสมมา ก็ควรแจกจ่ายให้สังคมได้รับรู้และนำไปสู่การสังเคราะห์บทเรียนของ ศนจ.และเจ้าหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ได้อย่างต่อเนื่องและร่วมกันทำให้การจัดการความรู้เป็นขุมกำลังในการสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนทุกๆคนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้โดยใช้สังคมเป็นพื้นฐานความเห็น (0)