คุณภาพการศึกษา

เป็นที่ทราบกันดีว่า  ผลสัมฤทธ์การเรียนเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงคุณภาพการศึกษา

ดังนั้น  โรงเรียนต้องพยายามเพิ่มผลสัมฤทธ์การเรียนให้สูงขึ้นจากเดิม

            1.  โรงเรียนจัดทำระบบสารสนเทศเฃิงคุณภาพ (นำผลสัมฤทธ์มาจัดระบบ)

            2.  วิเคราะห์ผลสัมฤทธ์รายชั้น  รายคน  รายวิชาแต่ละมาตรฐาน  เพื่อหาจุดอ่อน

            3.  คิดวิธีการสอนที่หลากหลายให้สอดคล้องกับจุดอ่อนและดำเนินการแก้ไข พัฒนา        (กำจัดจุดอ่อน)

            4.  กำหนดมาตรการลด 2  เพิ่ม 3  (ลดผลสัมฤทธ์ที่ต่ำกว่า 2  ให้มีผลสัมฤทธ์ 3 ขึ้นไป)

            5.  ยกระดับผลสัมฤทธ์เกินร้อยละ 2  ตามนโยบายของ สพท.สระบุรี 1

            6.  ก่อนวัดและประเมินผลนักเรียนต้องให้นักเรียนพร้อมและมั่นใจว่าผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50

            ที่สำคัญคือว่า  ครูต้องรับประกันคุณภาพการสอนของตนเองนะครับ

    ตระหนัก  เอาใจใส่   พยายามเถิดครับ   คุณภาพการศึกษาจะสูงตามที่ต้องการ

 

            6.  ครูควรประกันคุณภาพการสอนของตนเอง