เนื่องจากนักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ไม่ค่อยดูแลการรักษาฟันทางคณะครูจึงจัดแข่งขันประกวดนักเรียนฟันสวย สะอาดด้วยมือเรา โดยแบ่งออกเป็น  3 ช่วงชั้น ตั้งแต่อนุบาล 1-2  ชั้น ป.1-3 และชั้นป.4-6  และได้แต่งตั้งกรรมนักเรียน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1 ด.ช.ธนธรณ์  เอกวุธ

2 ด.ช.จตุรพัฒน์  คงบัว

3 ด.ญ.สุวนันท์  พยัคมาก

นักเรียนที่ชนะเลิศฟันสวยสะอาดด้วยมือเรา ได้รับรางวัลคนละ 30 บาท

1 ด.ช.ธนากร  เวียงกมล

2 ด.ญ.สุริยาพร  ปิ่นทอง

3 ด.ช.จตุรพัฒน์  คงบัว

ข้อเสนอแนะแสดงความคิดเห็น

1 ได้ตรวจนักเรียนพบว่านักเรียนฟันผุ

2 นักเรียนฟันผุต้องได้รับการรักษา

3 หลังจากการจัดกิจกรรมนักเรียนสนใจดูแลรักษาฟันดีขึ้น

4 นักเรียนได้เห็นคุณค่าของการรักษาฟัน

5 นักเรียนจะได้ปฏิบัติได้อย่างสม่ำเสมอ

6 นักเรียนได้ฝึกนิสัยที่ดี