การศึกษาพิเศษและการรียนรวม

การศึกษาดูงานและการศึกษาพิเศษ

การศึกษาแบบเรียนรวม คือ การที่ให้เด็กพิเศษมาเรียนร่วมกับเด็กปกติโดยให้เด็กพิเศษได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กพิเศษได้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมือนกับคนปกติ เด็กพิเศษจะแบ่งตามความบกพร่องได้ 9 ประเภท

1.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น

 2.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน

3.บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา

4.บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ

5.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

6.บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษาคือเด็กที่มีความบกพร่องในการออกเสียงพูดและความคล่องในการพูด

7.บุคคลที่มีความบกพร่องทางอารมณ์และพฤติกรรม

 8.บุคคลออทิสติก 

 9.บุคคลพิการซ้อน

เมื่อเราได้ไปศึกษาดูงานตามโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษ เราจะเห็นได้ว่าแต่ละโรงเรียนจะดูแลเด็กพิเศษไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียนจะจัดการศึกษาอย่างไร เด็กพิเศษอาจจะไม่ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ เพราะบุคลากรทางการศึกษาที่มีความชำนาญทางด้านนี้ยังไม่เพียงพอต่อเด็กพิเศษ เครื่องมืออุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นสิ่งช่วยเหลือให้เด็กพิเศษ ยังมีไม่เพียงพอต่อเด็ก เพราะมีราคาแพงมาก ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะมีงบประมาณที่ไม่เพียงพอ ในการจัดซื้อ ทำให้ด็กพิเศษไม่ได้รับความช่วยเหลือได้ทุกคน รัฐบาลควรที่จะส่งเสริมและสนับสนุนในเรื่องงบประมาณให้มากกว่านี้ และในเรื่องของบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในการสอน การดูแลเอาใจใส่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่เด็กพิเศษ ให้มีความรู้ สามารถดูแลตัวเอง ช่วยเหลือตัวเองได้ โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร ไม่เป็นปัญหาทางสังคม และจะไม่มีคนพิการทำอาชีพขอทานอีก จะมีคนพิการทำอาชีพได้หลายด้าน เพียงแค่เราเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงถึงศักยภาพของตัวเองในการทำงาน เราอย่าแสดงความรู้สึกรังเกียจเขา เขาก็เป็นคนเหมือนเราเหมือนกัน เขาจะได้ไม่รู้สึกด้อยค่าที่อยู่ในสังคม การพัฒนาประเทศก็จะก้าวหน้าไปอย่างมากเพราะเรามีการพัฒนาร่วมกัน และเด็กพิเศษก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างอิสระและมีความสุข

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน inclusive-M06ความเห็น (2)

ประไพ สิทธิเลิศ
IP: xxx.170.161.246
เขียนเมื่อ 

นักศึกษาไม่ได้รายงานความรู้ที่ได้รับจากการศึกษารายงานหรือ

เวบนี้สำหรับรายงานผลการศึกษาดูงาน ไปดูที่ไหน ได้ความรู้อะไร แล้วนำมาเผยแพร่  ขอให้ปรับแก้ไขด่วน

อ.วิรัตน์ชัย ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี
IP: xxx.133.144.210
เขียนเมื่อ 
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า ต้องพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับแรก คนพิการก็เป็นทรัพยากรที่มีค่าของประเทศเช่นกันหากได้รับโอกาส