โรงเรียนบ้านเม็กดำ  ได้เปิดศักราชแห่งการเรียนรู้  โดยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน 

ทั้งสกว.  และอีกหลาย ๆ หน่วยงาน