การจัดการความรู้ต้องยึดที่ความรักเป็นปฐมบท

แล้วเติมสิ่งที่ดี ๆ ด้วยความเอาใจใส่     ทุกโครงการและแผนงานหากขาดความเอาใจใส่

ทำอย่างขอไปทีจะไม่ประสบผลสำเร็จใด ๆ เลย   ใจของคนเป็นใหญ่  ใจเป็นนาย

ส่วนกายนั้นเป็นบ่าว     การจัดการความรู้เป็นเหมือนคลังแห่งความรู้ท่เรามีแล้วนำมาบริหาร

จัดการให้ง่ายต่อการสืบค้น   ง่ายต่อการสื่อสารและขยายผลไปสู่บุคคลอื่น ๆได้อย่างไม่จำกัด