การดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

การดำเนินงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

1. ดำเนินการประสานงานกับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอรายชื่อประชาชนในพื้นที่ชุมชนที่มีความยากจนจริง เพื่อขอนัดหมายชุมชนมารับทราบวัตถุประสงค์ โดยวิทยาลัยจะดำเนินการสอนอาชีพให้กับชุมชน

2. ประสานงานเข้าพื้นที่ชุมชน ทำแบบสำรวจ ความต้องการอบรมวิชาชีพของประชาชน เพื่อจัดเตรียมทำข้อมูลอาชีพในระดับต่อไป

3. นัดพบประธานชุมชน และขอความร่วมมือจากหน่วยงานพัฒนาชุมชนมาร่วมเป็นผู้ประสานงานในการลงพื้นที่ร่วมกับวิทยาลัย โดยทำหนังสือประสานในวันที่ 10 มกราคม 2549 และเชิญประชุม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

4. พบประชาชนกลุ่มเป้าหมายโดยสมัครใจ จำนวนกลุ่มเป้าหมาย 20 คน ให้มีอาชีพที่ต้องการอย่างแท้จริงให้งบประมาณที่ได้รับยอดแจ้งจากประธาน อศม.กำหนดให้หัวละ 4,000 จำนวน 25 คน เพื่อพัฒนาอาชีพและจัดหาวิทยากรตามที่ชุมชนต้องการ

5. ประสานงานขอใช้สถานที่จัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถนนอาชีพร่วมกับห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์คบางแค ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2549 จัดการเรียนการสอนวันละ 2 รอบฃ

6. ประชุมหารือการสอนถนนอาชีพร่วมกับ 10 สถานศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามหานคร จำนวนวิชาชีพรวม 25 วิชาชีพ การประชุมกำหนด 3 ครั้ง คือ เตรียมการจัดกิจกรรมสอนอาชีพ การเตรียมสถานที่จัดงานการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน และคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM สรุปครั้งที่ 2 ได้อันดับ 1 KM จากวิทยาลัยพณิชยการเชตุพนการทำดอกไม้ประดิษฐ์ อันดับ 2 คือวิชานวดฝ่าเท้าจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

7. การดำเนินการในการใช้งบประมาณที่ได้รับ คือ

    1. งบดำเนินการจัดงาน 1.6 แสน งบ 160,000 บาท

         ค่าวัสดุฝึก                  130,579 บาท

         ค่าตอบแทน                  28,800 บาท

          รวม                          159,379 บาท

     2. งบดำเนินการจัดการบริหารจัดการจำนวน 25 คน ค่าใช้จ่ายประมาณ 4,000 บาท/คน

          งบ 100,000 จำนวนผู้เรียน 13 คน ๆ ละ 4,000  บาท 52,000 บาท

           ค่าวัสดุ                       41,978.45 บาท

           ค่าตอบแทน                    8,400     บาท

            รวม                           50,378.45  บาท

8. สรุปผลการดำเนินงานจัดทำรายงาน 2 เล่ม และจัดส่งภาพเป็น CD 1 แผ่น ภาพ VCD กิจกรรมในวันที่ 9-10 ส่งให้กับประธานอาชีวศึกษามหานคร ในวันที่ 31 มีนาคม 2549

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรีความเห็น (0)