โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก 

ศูนย์ปฐมวัยต้นแบบโรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)

และเครือข่ายโรงเรียนชลประทานผาแตก อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2552

กิจกรรมเริ่ม เวลา 8.00น.-16.00น.

ผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่  ผู้บริหารโรงเรียน  ครูปฐมวัยและผู้ปกครองระดับปฐมวัย

วิทยากร ได้แก่  เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลดอยสะเก็ด  สถาบันพัฒนาเด็กศรีนครินทร์ และสถานบันผู้ดูแลเด็กนครพิงค์  โดยแบ่งกลุ่มครูและผู้ปกครองเพื่อร่วมกิจกรรมเป็นฐานมีทั้งหมด 6 ฐาน ดัังนี้

ฐานที่ 1  ฟันสวยยิ้มใส

ฐานที่ 2 มือสะอาดปราศจากโรค

2.1 วิทยากรบรรยาย                            2.2 ผู้ปกครองร่วมทดลองล้างมือทาครีมทดสอบ

             

2.3 ล้างน้ำและฟอกสบู่                           2.4 ส่องด้วยกล่องตรวจหาเชื้อโรคหลังจากล้างมือ

           

ฐานที่ 3  อาหารบำรุงสมอง

เซลสมองเจริญเติบโตในช่วง0-3 ปี  อาหารหลัก 5หมู่

จำเป็นสำหรับเด็กวัยเรียน   ไม่จำเป็นต้องกินวิตามินหรือาหารเสริม

ฐานที่ 4 IQ EQ เสริมสร้างลูกรัก

ฐานที่ 5 ของเล่นพัฒนาเด็ก

ผู้ปกครองสามารถทำเองได้ เพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์จิตใจ สังคม สติปัญญา

  

ฐานที่ 6  วัคซีนเพื่อลูกรัก

ตัวแทนผู้ปกครองรับเกียรติบัตร                                    และบันทึกภาพร่วมกัน