GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ต.คูบัว ราชบุรี

ความดันโลหิตสูง

 

ชื่อเรื่อง   พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ตำบลคูบัว

                     อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ชื่อผู้วิจัย                   ดร.มณฑาทิพย์  ไชยศักดิ์                          ผู้อำนวยการ ระดับสูง

                                นายวรเดช   ช้างแก้ว                                  พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการพิเศษ

นางชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้                       พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการพิเศษ

                                นางเพ็ญจมาศ  คำธนะ                               พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการพิเศษ                                                        

                                ดร.บำเพ็ญ      พงศ์เพชรดิถ                   พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการพิเศษ

                                 นางพิสมัย   อานัญจวณิชย์                        พยาบาลวิชาชีพ   ชำนาญการพิเศษ

นางเพ็ญศรี  เมาระพงษ์                             นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องนี้  วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะสุขภาพ  และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร  การออกกำลังกายและการบริหารยาของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง  ประชากรได้แก่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงของตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  จำนวน  297  คน โดยศึกษาในประเด็นเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองและระบบการบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ผู้ดูแล  ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ  ผู้นำชุมชน รวม 83 ราย   เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน  2550 - พฤษภาคม  2551  วิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่ใช้ความถี่และร้อยละ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

            ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่เพศหญิง ร้อยละ 77.8  สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 67.4 ช่วยอายุที่พบมากที่สุดคือ 61-70 ปี  ร้อยละ  29.4  ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ประถมศึกษาปีที่ 4 ร้อยละ 73.8 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 20.5 ด้านสภาวะสุขภาพพบว่า ดัชนีมวลกาย อ้วนระดับ 1  ร้อยละ 28.8  อ้วนระดับ 2 ร้อยละ 7.6  สภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง ร้อยละ 52.7   รสชาติอาหารที่ผู้ป่วยรับประทานคือรสเค็ม ร้อยละ 21.7   รับประทานอาหารประเภทแกงส้ม มากที่สุด ร้อยละ 34  รองลงมาคืออื่น ๆ เช่น ข้าวขาหมู ต้มจืด ผัดผัก ร้อยละ 27  ใช้น้ำมันปาล์ม ร้อยละ 29.6  สิ่งที่ทำให้ตัดสินใจเลือกซื้ออาหารบริโภคมากที่สุดคือความชอบ ร้อยละ 51.3 พฤติกรรมการบริโภคที่ปฏิบัติเป็นประจำและบ่อยมากที่สุดคือดื่มนมที่มีไขมันและรสหวานมาก ร้อยละ 28.7  และ 27.7 ตามลำดับ  ด้านความรู้ ความเข้าใจพบว่าผู้ป่วยบอกสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง อาการและอาการแทรกซ้อนรวมทั้งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยงได้  พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการออกกำลังกาย ผู้ป่วยเชื่อว่าการออกกำลังกายทำให้ความดันโลหิตลดลงและให้ความหมายของการออกกำลังกายว่าเป็นการทำงาน  ด้านพฤติกรรมการบริหารยาพบว่า ผู้ดูแลมีส่วนสนับสนุนให้ผู้ป่วยรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง ถ้ารายใดอยู่คนเดียวหรืออายุมาก หลงลืมจะพบปัญหาการรับประทานยาไม่ต่อเนื่องและรับประทานยาผิดๆ ผู้ป่วยปรับขนาดและเวลาในการรับประทานยาด้วยตนเอง                  ผู้ให้บริการด้านสุขภาพให้ความรู้และคำแนะนำในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโดยเน้นให้รับประทานอาหารรสไม่เค็ม ลดอาหารมัน  ออกกำลังกาย และหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้เครียด รับประทานยาตามแผนการรักษา ข้อเสนอแนะการสนับสนุนให้ผู้ป่วย ควบคุมระดับความดันโลหิตของตนให้ได้ ต้องเน้นสร้างความเข้าใจเรื่องความสำคัญของยาและเลี่ยงอาหารรสเค็ม  ด้วยการอธิบายโดยให้เหตุผลที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ดูแลมีเป้าหมายและเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติ ด้านการออกกำลังกายนั้น จะต้องสร้างความเข้าใจว่าการออกกำลังกายกับการเคลื่อนไหวร่างกายให้ประโยชน์ที่เหมือนและต่างกันอย่างไรเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ป่วยตัดสินใจเลือกปฏิบัติ

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 276692
เขียน:
แก้ไข:
ดอกไม้: 2
ความเห็น: 21
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (21)

ตื่นเต้น เจอราชบุรี แล้วจะตามมาให้ความคิดเห็นนะครับ

กราบเรียน คณาจารย์ทุกท่านค่ะ ดิฉัน สาวิตรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ทำงานอยู่ในสถานีอนามัย จ.พังงา มีความสนใจในงานวิจัยเรื่องนี้มากค่ะ แล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำงานวิจัยเรื่องนี้บ้าง ดิฉันจึงใคร่ขอรบกวนอาจารย์เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ในการเป็นแม่แบบและเพื่อเป็นตัวอย่างได้หรือเปล่าคะ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ^____________^

เรียนอาจารย์เจ้าของงานวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากประกอบกับที่ดิฉันกำลังศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจึงขอความอนุเคราะห์งานวิจัยฉบับเต็มเพื่อใช้ในการอ้างอิงค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

ขอบคุณค่ะ

กราบเรียนอาจารย์เจ้าของงานวิจัยทุกท่าน

เนื่องจากดิฉันกำลังศึกษาเรื่องความดันโลหิตสูง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆ ดิฉันจึงอยากได้งานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อใช้ในการศึกษาค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

กราบเรียน คณาจารย์ทุกท่านค่ะ ดิฉัน นักวิชาการสาธารณสุข ทำงานอยู่ในสถานีอนามัย จ.อุบลราชธานี มีความสนใจในงานวิจัยเรื่องนี้มากค่ะ แล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำงานวิจัยเรื่องนี้บ้าง ดิฉันจึงใคร่ขอรบกวนอาจารย์เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ในการเป็นแม่แบบและเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัย ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

เรียนอาจารย์เจ้าของวิจัยทุกท่าน

เนื่องจากดิฉันเป็นนักศึกษาต่อเนื่อง สนใจศึกษางานวิจัยโรคความดันโลหิตสูงของอาจารย์ ดิฉันใคร่ของานวิจัยฉบับสมบูรณ์เพื่อมาเป็นแม่แบบ อ้างอิงในการทำวิจัยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์ ครับผมเป็นนักวิจัยหน้าใหม่ กำลังศึกษา ป.โท 1 ม.นเรศวร ครับ สนใจทำการวิจัย รูปแบบในโรค NCD ใครขอความกรุณางานวิจัยฉบับเต็มมาเป็นอ้างอิง และพัฒนาความรู้ ขอขอบคุณครับ

กราบเรียน คณาจารย์ทุกท่านดิฉัน นักศึกษารสาธารณสุข มีความสนใจในงานวิจัยเรื่องนี้มากค่ะ แล้วก็มีความประสงค์ที่จะทำงานวิจัยเรื่องนี้บ้าง ดิฉันจึงใคร่ขอรบกวนอาจารย์เพื่อนำงานวิจัยไปใช้ในการเป็นแม่แบบและเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำวิจัย ดิฉันรบกวนขอตัวฉบับเต็มของอาจารย์มาอ้างอิง ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

รบกวนอาจารย์ช่วยส่งตอบข้อมูลฉบับเต็มภายใน 1 อาทิตย์หลังได้รับข้อความข้างต้นได้ไหมค่ะ พอดีมีเวลาจำกัดไม่ถึง 2 เดือนเลยอยากได้ข้อมูลมาอ้างอิงมาก

เรียน อาจารย์คณะวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีทุกท่าน ดิฉันเป็นพยาบาลวิชาชำนาญการ ประจำสถานีอนามัยตำบลไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน ได้ดำเนินการทำงานวิจัยเรื่อง

พฤติกรรมการดูแลตนเองของผุ้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง นี้อยู่และมีความสนใจในงานวิจัยของอาจารย์ ดิฉันจึงใคร่ของงานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อจะได้นำมาเป็นแนวทางในการทำงานวิจัยต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นางพัทยา ทองสุข


เรียน อาจารย์เจ้าของงานวิจัย เนื่องจากงานวิจัยเรื่องนี้น่าสนใจมากและประกอบกับดิฉันกำลังศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่อนนี้อยู่ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ฉบับเต็มของงานวิจัยเรื่องนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ หวังว่าอาจารย์จะกรุณา

เรียนอาจารย์เจ้าของงานวิจัย

เนื่องจากงานวิจัยของอาจารย์น่าสนใจมากประกอบกับที่ดิฉันกำลังศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงจึงขอความอนุเคราะห์งานวิจัยฉบับเต็มเพื่อใช้ในการอ้างอิงค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

เรียน  ท่านอาจารย์เจ้าของงานวิจัย

ดิฉันกำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ อ่านงานวิจัยของอาจารย์แล้วสนใจมากขึ้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์รายงานฉบับเต็มได้หรือไม่หากได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

สุพัตรา

เรียน ท่านอาจารย์เจ้าของงานวิจัย

ดิฉันกำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้สูงอายุ และกำลังศึกษาเรื่องโรคความดันเบาหวาน อ่านงานวิจัยของอาจารย์แล้วสนใจมากขึ้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์รายงานฉบับเต็มได้หรือไม่ หากได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

วรรณา

เรียนท่านเจ้าของวิจัย

หนูกำลังศึกาษาอยู่คะ  หนูสนใจวิจัยของท่านมากค่ะ.....จึงขอฉบับเต็มเพื่อมาศึกษาเพื่อเป็นวิทยาทานด้วยคะ่

ของคุณมาค่ะ

  • เรียน ท่านเจ้าของผลงานวิจัย ดิฉันสนใจผลงานวิจัยของท่านมากค่ะ จึงขอต้นฉบับมาศึกษาเป็นวิทยาทานหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ
    IP: xxx.53.233.69
    เขียนเมื่อ 

[email protected]ขอฉบับจริงหน่อยนะคะ [email protected]

ดิฉันกำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ปายเบาหวาน อ่านงานวิจัยของอาจารย์แล้วสนใจมากขึ้นจึงใคร่ขอความอนุเคราะห์รายงานฉบับเต็มได้หรือไม่ หากได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

 

เรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

กราบเรียนอาจารย์เจ้าของงานวิจัยทุกท่าน

เนื่องจากดิฉันกำลังศึกษาและทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมากๆ ดิฉันจึงอยากได้งานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อใช้ในการศึกษาค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ

เรียนอาจารย์เจ้าของงานวิจัยทุกท่าน

เนื่องจากดิฉันกำลังศึกษาและทำวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ซึ่่งงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยที่น่าสนใจมาก ดิฉันจึงมีความประสงค์งานวิจัยฉบับเต็ม เพื่อใช้ในการศึกษาค่ะ

ขอขอบคุณค่ะ….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/276692