GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี

เบาหวาน

ชื่อเรื่อง  พฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน ตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรี   

ชื่อผู้วิจัย

                              นางชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้     พยาบาลวิชาชีพ   8

                        นางพเยาว์      วระราโภ                     นักวิชาการสาธารณสุข 7

                        นางกัลยา         ศรีมหันต์       พยาบาลวิชาชีพ      8

            นางพาณี         คงเพ็ชรดิษฐ์   พยาบาลวิชาชีพ      8

นางสาวรุ่งทิพย์  ไชโยยิ่งยงค์    พยาบาลวิชาชีพ      7

                        นางกรรณิการ์  ภาวะไพบูลย์     พยาบาลวิชาชีพ 6

                        นางนลพรรษ  ชิ้นปิ่นเกลียว      นักวิชาการสาธารณสุข 5

                        นางจีรภา         หลิจินตะ       เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 5

            น.ส.สาวิตรี      เกตุแก้ว         พยาบาลวิชาชีพ      4

            น.ส.วรรษา      จำปาศรี         พยาบาลวิชาชีพ      3

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษาและสภาวะสุขภาพและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร การออกกำลังกายและการบริหารยาของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  ประชากรคือผู้ป่วยโรคเบาหวานของตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี  เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง  คือผู้ป่วยโรคเบาหวานที่สมัครใจและเต็มใจเข้าร่วมการศึกษาครั้งนี้  รวมทั้งผู้ดูแลผู้ป่วย  ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและผู้นำชุมชน  รวมทั้งสิ้น  83  ราย   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยโรคเบาหวาน  สภาวะสุขภาพ และพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ได้นำมาจากของชิตสุภางค์ ทิพย์เที่ยงแท้และคณะ ( 2550) ซึ่งผ่านการหาค่าความเที่ยงได้เท่ากับ .8744  สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ป่วย ผู้ดูแล    ผู้ให้บริการสุขภาพ ผู้ประกอบการและผู้นำชุมชน ด้วยวิธีการสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึก เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างเดือน เมษายน  2550 - พฤษภาคม  2551  ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคล สภาวะสุขภาพ พฤติกรรมการบริโภค วิเคราะห์ด้วยร้อยละ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้

            ผู้ป่วยโรคเบาหวานส่วนใหญ่เพศหญิงร้อยละ 65.7 สถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 65.2 ช่วงอายุที่พบมากที่สุดคืออายุ 51-55 ปี และ 56-60 ปี พบเท่ากันร้อยละ 19.4 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ ป.4 ร้อยละ 68.9 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 38.6 สภาวะสุขภาพไม่แข็งแรง ร้อยละ 55.7 พฤติกรรมการบริโภคที่ปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุดคือการรับประทานแกงกะทิ ขนมใส่กะทิ ร้อยละ 57.1  ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานพบว่าผู้ป่วยบอกได้ถูกต้องเกี่ยวกับสาเหตุ อาการและอาการแทรกซ้อนของโรค รวมทั้งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง  สำหรับพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริโภคอาหาร  พบว่าไม่ควบคุมหรือหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้น้ำตาลสูง รับประทานตามความชอบและความเคยชิน ด้านการออกกำลังกายพบว่าผู้ป่วยให้ความหมายของการทำงานหรือการเคลื่อนไหวร่างกายคือการออกกำลังกาย  ขาดสถานที่และผู้นำในการออกกำลังกาย  พฤติกรรมการดูแลตนเองด้านการบริหารยาพบว่าผู้ป่วยปรับขนาดยาเองและเวลาในการรับประทานยาด้วยตนเอง รวมทั้งลืมรับประทานยาโดยเฉพาะยาหลังอาหารเย็น ด้านการให้ยาแก่ผู้ป่วยพบว่าผู้ให้บริการด้านสุขภาพยังขาดการให้คำแนะนำหรือให้เหตุผลหรือรับฟังปัญหาของผู้รับบริการ ทำให้ผู้รับบริการค้นหาวิธีการดูแลด้วยตนเอง ผู้วิจัยเสนอแนะว่าการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยโรคเบาหวานเกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลตนเองที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็น ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ ต้องเน้นเรื่องความหมายและผลของการออกกำลังกาย  ผลกระทบของการปรับขนาดและเวลาในการรับประทานยา กลไกการออกฤทธิ์ของยาลดระดับน้ำตาล และการเลือกบริโภคอาหารที่สอดคล้องกับโรคของผู้ป่วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 276688
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 35
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน

ความเห็น (35)

สวัสดีค่ะ

กำลังหาบทความ งานวิจัย ใช้ review ขอความกรุณาช่วยส่งให้น่ะค่ะ เพื่อเป็นวิทยาทาน ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะคะ ขอบคุณคะ

กำลังreview งานวิจัยอยู่เหมื่อนกันค่ะขขอความกรุณษช่วยส่งบทความให้ด้วยนะค่ะ

[email protected]

ขอบคุณค่ะ

กำลังทำR2Rในเรื่องนี้อยู่คะ กรุณาส่งให้หน่อยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบเลยค่ะ โดยเฉพาะคำถามค่ะขอบคุณมากนะค่ะ

กำลัง review งานวิจัยค่ะขอความกรุราช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การให้ความรู้เบาหวานกับผู้ป่วยครับ

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะครับ ขอบคุณมากๆครับ

กำลังทำR2RรบกวนขอFull taxt ค่ะ ขอบคุณมากๆๆค่ะ

อยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามกำลังสร้างเครื่องมือทำ dissertation

ตอนนี้กำลังทำเรื่องนี้ขอข้อมูลเต็มรูปแบบด้วยค่ะ

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การให้ความรู้เบาหวานกับผู้ป่วยค่ะ

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง การให้ความรู้เบาหวานกับผู้ป่วยค่ะ

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

กำลังศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานต้องส่งผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์จึงขอความกรุณาส่งข้อมูลเต็มรูปแบบทั้งเล่มให้ด้วยคะ

ขอบคุณล่วงหน้าคะ

กำลัง review งานวิจัยค่ะขอความกรุณาช่วยส่งให้ด้วยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบค่ะ ขอบคุณมากนะคะ

กำลังศึกษาเรื่องนี้ค่ะแล้วอาจารย์ให้ทำวิจัย

อยากได้ข้อมูลเต็มรูปเเบบเลยค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานและเรียนวิจัย

กรุณาช่วยส่ง full text ให้หน่อยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

เป็นงานวิจัยที่ดีและกำลังศึกษางานวิจัยเรื่องนี้อยู่อยากให้อาจารย์ส่งข้อมูลเต็มรูปแบบมาให้หน่อยคะ ขอขอบพระคุณลว่งหน้าอย่าสูง

กำลังreview ขอยืมfull text ใช้หน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

กำลังทำR2Rในเรื่องนี้อยู่คะ กรุณาส่งให้หน่อยนะค่ะ อยากได้เต็มรูปแบบเลยค่ะ โดยเฉพาะคำถามค่ะขอบคุณมากนะค่ะ

กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณครับ

กำลังเริ่มทำ R2R พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้ป่วย DM (เริ่มหัดทำ) ขอคำแนะนำและงานวิจัยเต็มรูปแบบ ขอบคุณค่ะ

กำลังทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันอยากขอความอนุเคราะงานวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นวิทยาทานขอบคุณคะ

กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณครับ

กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยเบาหวานค่ะ รบกวนขอfull text และกำลังสร้างเครื่องมืออยากได้ตัวอย่างแบบสอบถามด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

กำลังทำงานวิจัยเรื่องความรู้และพฟติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานที่รพ.จัตุส จ.ชัยภูมิ รบกวนขอตัวอย่างแบบสอบถาม และFull text ด้วยนะคะ E-mail [email protected] ขอบคุณมากนะคะ

ผู้ป่วยที่โรงพยาบาลมีปัญหาre-admitบ่อยๆค่ะ อยากจะศึกษาว่าผู้ป่วยในพื้นที่มีพฤติกรรมอย่างไรเหมือนกัน ขอแบบสอบถามหน่อยนะคะ ขอบคุณ (ถ้าเป็น Full Paper ได้ยิ่งดีค่ะ) e-mail: [email protected]

สนใจผลงานวิจัยนี้มาก อาจารย์ช่วยกรุณาส่งให้อ่านหน่อยได้มั้ยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

 

สนในงานวิจัยชิ้นนี้มาก กำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมเบาหวานอยู่พอดี รบกวนอาจารย์ช่วยส่งเครื่องมือแบบสอบถามแบบ Full paper นะค่ะอาจารย์ ขอบพระคุณล่วงหน้าค่ะ จากรพสต.บาเระเหนือ อ. บาเจาะ นราธิวาส

เรียนอาจารย์ผลงานวิจัย

ดิฉันกำลังศึกษาเรื่องพฤติกรรมการดูแลตนเองโรคเบาหวาน สนใจงานวิจัยชิ้นนี้มากค่ะ ขอความกรุณาอาจารย์ส่งไฟล์ฉบับสมบูรณ์มาให้เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาค่ะ

ขอบคุณค่ะ [email protected]

เรียน อาจารย์ผลงานวิจัย

หนูเดือนเป็นนักกายภาพบำบัด โรงพยาบาล จัตุรัส จังหวัด ชัยภูมิ กำลังหัดทำวิจัยเรื่องเบาหวาน ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมผู้ป่วยเบาหวานของอำเภอจัตุรัส ขอรบกวนอาจาย์ขอ file วิจัย และ แบบสอบถามด้วยนะคะ

ขอบคุณคะ [email protected]

กำลังทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันอยากขอความอนุเคราะงานวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นวิทยาทานและ กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณครับ

ด้วยความเคารพครับ

ขอ Full text เรื่องนี้หน่อยนะค่ะสนใจเรื่องนี้มากเลยค่ะ


กำลังทำวิจัยเรื่องนี้เหมือนกันอยากขอความอนุเคราะงานวิจัยเต็มรูปแบบเพื่อเป็นวิทยาทานและ กำลังreview เปเปอร์ทำproposalครับ รบกวนขอfull text ด้วยครับขอบคุณค่ะ

กำลังหัดทำวิจัยอยู่และเก็บข้อมูลของผู้ป่วยเบาหวานความดันอยู่ค่ะ สนใจงานวิจัยเรื่องนี้ กรุณาให้คำแนะนำและขอศึกษาเต็มรูปแบบด้วย. ขอบคุณค่ะ

กำาลังศึกษาการทำวิจัยอยู่ค่ะ เกี่ยวพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวานคะ ขอความกรุณาขอศึกษางานวิจัยเต็มรูปแบบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

 

กำลังศึกษาการทำวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานคะ เรียนขอความกรุณาขอศึกษางานวิจัยเต็มรูปแบบด้วยค่ะ ฃอบพระคุณคะ

 

กำลังศึกษาการทำวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานคะ เรียนขอความกรุณาขอศึกษางานวิจัยเต็มรูปแบบด้วยค่ะ ฃอบพระคุณคะ.....