วิทยากรของเขตพื้นที่

ติดต่อสอบถามเพื่อประสานวันว่างก่อนนะคะ

จากการประชุมคณะทำงาน สพท.นบ.เขต 1 ได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งวิทยากร  ซึ่งถ้าทางโรงเรียนจะจัดประชุมปฏิบัติการ KM  ก้อติดต่อประสานงานกับวิทยากรโดยตรง หรือประสานไปทาง สพท.นบ.เขต 1 ได้เลยนะคะ (คณะวิทยากร ชุดที่ 3)

(สำเนา)

 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
ที่ 177 /2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้
โครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
----------------------

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 จะจัดทำแผนพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2549 ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรภายในเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1 เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงแต่งตั้งกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการอำนวยการ มีหน้าที่ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางการพัฒนาองค์ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2549 ประกอบด้วย
1.1 นายประไพ สุนทรมัจฉะ ผู้อำนวยการ สพท.นบ. เขต 1 ประธานกรรมการ 1.2 นายสุพจน์ น้อยจินดา รอง ผอ.สพท.นบ.เขต 1 รองประธานกรรมการ
1.3 นายวันชัย สุขสมสิน รอง ผอ.สพท.นบ.เขต 1 รองประธานกรรมการ
1.4 นายนพพร พิพิธจันทร์ รอง ผอ.สพท.นบ.เขต 1 รองประธานกรรมการ
1.5 นายภิญโญ สายนุ้ย ผู้ช่วย ผอ.สพท.นบ.เขต 1 กรรมการ
1.6 นายเกรียงศักดิ์  ทองอิ่ม      ผู้ช่วย ผอ.สพท.นบ.เขต 1                 กรรมการ
1.7 นางสาวแสงเดือน คงนาวัง    หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ                      กรรมการ
1.8 นายธเนศ ขำเกิด           ศึกษานิเทศก์                         กรรมการ
1.9 หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มใน สังกัด สพท.นนทบุรี เขต 1 กรรมการ
1.10 นายไพโรจน์ คลังนุช ผอ.ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ กรรมการ
1.11 นายมงคล คำสุยะ ผอ.ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ กรรมการ
1.11 นายเฉลิม กลิ่นกุล ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์ กรรมการ
1.12 นายอธิชาติ สวัสดี ผอ.ร.ร.วัดปากน้ำ กรรมการ
1.13 นายสุวรรณ เค้าฝาย ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี กรรมการ
1.14 นายกรีฑา ฤทธาภัย ผอ.ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์ กรรมการ
1.15 นางกัญจนัฐ  ภู่ช้าง      หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ
1.16 นางรุ่งนภา  รุ่งเรืองศิลป์     จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 7 ว       กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
1.17 นางสุนิสา เจริญดี จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 ว กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
1.18 นางกอบแก้ว สังข์ทอง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ

2.คณะกรรมการดำเนินงาน มีหน้าที่พิจารณา กลั่นกรอง แผนพัฒนาองค์ความรู้ ของ สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานนทบุรี เขต 1 , ตรวจสอบ ติดตามประเมินการใช้ BLOG ใน www.gotoknow.org ของแต่ละ CoPs ประกอบด้วย
2.1 นายสุพจน์ น้อยจินดา รอง ผอ.สพท.นบ.เขต 1 ประธานกรรมการ
2.2 นายเกรียงศักดิ์ ทองอิ่ม ผู้ช่วย ผอ.สพท.นบ.เขต 1 รองประธานกรรมการ
2.3 นางสาวแสงเดือน คงนาวัง     หัวหน้ากลุ่มนิเทศฯ                       กรรมการ
2.4 นายธเนศ ขำเกิด           ศึกษานิเทศก์                           กรรมการ
2.5 นางอุษณีย์ คัชมาตย์ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล กรรมการ
2.6 นางกัญจนัฐ ภู่ช้าง หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน กรรมการ
2.7 นางจันทณีย์ น้อยพรหม จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 7 ว. กรรมการ
2.8 นางสิริรัตน์ ถ้ำเจริญ จพง.การเงินและบัญชี 5 กรรมการ
2.9 น.ส.รัศมี กิตชัย จนท.ธุรการ 5 กรรมการ
2.10 นางรุ่งนภา รุ่งเรืองศิลป์ จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 7 ว กรรมการและเลขานุการ
2.11 นางสุนิสา เจริญดี จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ 6 ว กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ
3. คณะวิทยากร มีหน้าที่เป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้ , บทบาท “คุณอำนวย” ,
เรื่องเล่าเร้าพลัง , ขุมความรู้ , แก่นความรู้ , ธารปัญญา และ บันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนให้คำปรึกษาการพัฒนา
องค์ความรู้ของสถานศึกษา ประกอบด้วย
3.1 นายธเนศ ขำเกิด ศึกษานิเทศก์ ประธานกรรมการ
3.2 น.ส.แสงเดือน คงนาวัง ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3.3 น.ส.สุรางค์ เจริญสุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3.4 นางโสพิศ กฤษณะไกรวุฒิ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3.5 จ.ส.อ.ประสงค์ สังข์ดิษฐ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการ
3.6 น.ส.สุภารัตน์ โนโชติ คศ.2 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ กรรมการ
3.7 นางสุภา ปะทีปะปาณี คศ.2 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ กรรมการ
3.8 นางพัชรินทร์ สร้อยทอง คศ.2 ร.ร.อนุราชประสิทธิ์ กรรมการ
3.9 นางเจริญพร น้อมจุ้ย คศ.2 ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ กรรมการ
3.10 นางวรรณา ไมตรีวงษ์ คศ.2 ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ กรรมการ
3.11 นางวิไล ตระกูลเกิด คศ.2 ร.ร.ประชาอุปถัมภ์ กรรมการ
3.12 นางจิรพรรณ ทุมพร         รอง ผอ.ร.ร.ศรีบุณยานนท์         กรรมการ
3.13 นางวไลพร จันทรศิริ        คศ.2 ร.ร.ศรีบุณยานนท์           กรรมการ
3.14 นางนงเยาว์ อุทัยรัตน์        คศ.2 ร.ร.ศรีบุณยานนท์           กรรมการ
3.15 นางโรจนา ศิริวรธรรม       คศ.2 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์        กรรมการ
3.16 นางเตือนใจ ดำรงรัตน์       คศ.2 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์        กรรมการ                                                                   
3.17 น.ส.ทิพวรรณ ธาระ         คศ.2 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์        กรรมการ
3.18 นายวิชัย  สุขยิ่ง           คศ.2 ร.ร.เบญจมราชานุสรณ์        กรรมการ
3.19 น.ส.สุปรีญา อรุโณรัตน์      คศ.2 ร.ร.ปากน้ำ(พิบูลสงคราม)      กรรมการ
3.20 นางอัมพร โพธิอะ          คศ.2 ร.ร.ปากน้ำ(พิบูลสงคราม)      กรรมการ
3.21 นางปรีดา  เขียวสอาด       คศ.2 ร.ร.ปากน้ำ(พิบูลสงคราม)      กรรมการ
3.22 นางผ่องใส ถาวรจักร        รอง ผอ.ร.ร.สตรีนนทบุรี           กรรมการ
3.23 น.ส.วรรณพรรณ ตุลยาพร     คศ.2 ร.ร.สตรีนนทบุรี             กรรมการ
3.24 น.ส.วนิดา อยู่ยืน           คศ.2 ร.ร.สตรีนนทบุรี             กรรมการ
3.25 นางกัญจนัฐ ภู่ช้าง          หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน        กรรมการและเลขานุการ
3.26 นางกอบแก้ว สังข์ทอง       จพง.การเงินและบัญชี 5           กรรมการและผู้ช่วยฯ

ให้คณะกรรมการทุกคนที่ได้รับแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้เรียบร้อยและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ทางราชการ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2549

ประไพ สุนทรมัจฉะ
                                                                      (นายประไพ  สุนทรมัจฉะ)
                                                            ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
 
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รุ่งนภาความเห็น (0)