ความสำคัญและที่มา


อุบัติเหตุจากการจราจรก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี ซึ่งนับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของประชากรลำดับต้นๆ ในหลายๆ ประเทศ และยังมีผู้บาดเจ็บและพิการเนื่องจากอุบัติเหตุจราจรอีกเป็นจำนวนมาก อันก่อให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากอุบัติเหตุบนถนนสายหลักที่มักปรากฏเป็นข่าวตามสื่อต่างๆ อยู่เสมอแล้วถนนในบริเวณอื่นๆ เช่นย่านที่พักอาศัยและย่านธุรกิจการค้า ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนไม่น้อยเช่นเดียวกัน และบางครั้งก็รุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต เมื่อมาพิจารณาถึงสาเหตุของอุบัติเหตุแล้ว จะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับรถรวมทั้งความเร็วของยานพาหนะที่ค่อนข้างสูง เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่ง ซึ่งก่อให้เกิดอุบัติเหตุ
                การสยบการจราจรเป็นมาตรการหนึ่งซึ่งใช้ในการลดจำนวนและความรุนแรงของอุบัติเหตุบนท้องถนน ที่อาจเกิดกับกับผู้ใช้รถยนต์ด้วยกัน และผู้ใช้ถนนอื่นๆ เช่นรถจักรยาน คนเดิน เป็นต้นและนอกจากนี้แล้ว ยังสามารถลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์อันเนื่องมาจากการจราจรที่มีต่อชุมชนที่มีรถยนต์แล่นผ่านอันได้แก่ เสียงรบกวน มลภาวะทางอากาศ ความสั่นสะเทือนอันเนื่องมาจากรถขนาดใหญ่

test