วันนี้ 8 พฤษภาคม 2549 ทีมคุณกิจหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสกันทุกคน เนื่องจากได้รับการติดต่อจากศูนย์การศึกษานอกโรเรียนภาคเหนือให้ไปเล่าเรื่องราวการทำงานบ้านทุ่งขาม ให้กับผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำภอ รวมทั้งครูกศน.  17 จังหวัดภาคเหนือ และ 17 อำเภอ ในเขตภาคเหนือ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2549 ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ โดยมอบหมายให้ทีมนำ ทีมทำ และทีมพัฒนา ของเราไปขายความคิด ในสิ่งที่พวกเราได้ไปดำเนินการจัดการความรู้ที่บ้านทุ่งขาม พร้อมทั้งเชิญแกนนำชุมชนบ้านทุ่งขาม คือผู้ใหญ่บ้าน และประธานกลุ่มอาชีพต่าง ๆ มาร่วมเล่าเรื่องราว การทำแผนชุมชน ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน หลังจากนั้นให้พวกเราได้พา และนำสัมมนาสมาชิกได้ฝึกปฎิบัติจริง ในการนำเอาแผนชุมชน มาจัดเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการหน่วยการเรียน:สะสมหน่วยกิต กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เหมือนกับที่เราได้ทำที่บ้านทุ่งขาม เพื่อให้สัมมนาสมาชิกสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ครั้งนี้ ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการในแต่ละจังหวัด และอำเภอต่อไป นอกจากนั้น ETV ก็ติดต่อขอมาถ่ายทำสารคดี และถ่ายทอดสดในรายการสายใยกศน. เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวกศน.ได้ทราบโดยทั่วกัน สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้พวกเราตื่นเต้น ที่จะได้นำผลงานที่พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดการความรู้ ณชุมชนบ้านทุ่งขาม ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน หลังจากที่เราได้ดำเนินการจัดการความรู้ชุมชนบ้านทุ่งขามมาเป็นเวลา 8 เดือนเต็ม

ณราวัลย์

8 พฤษภาคม 2549