แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1

 

กลุ่มสาระ  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม                           สาระ  ประวัติศาสตร์ 

ชั้น  ประถมศึกษาปีที่  6                             หน่วยที่  1  วัน  เวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์

เรื่อง  เหตุการณ์กับคำบอกช่วงเวลา  คำบอกช่วงเวลาประเภทต่าง

เวลา  1  ชั่วโมง                                            วัน..............เดือน.......................ปี..............

 

 


สาระสำคัญ

        การศึกษาเรื่องการใช้ช่วงเวลาต่างๆ  และเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย  ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องราวและพัฒนาการของประวัติศาสตร์ไทยได้มากยิ่งขึ้น

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

        1.  อธิบายรูปแบบการบอกเวลา  การใช้คำบอกช่วงเวลา  และยกตัวอย่างการใช้ได้

2.    บอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยได้

3.    ลำดับเหตุการณ์ที่สำคัญในประวัติศาสตร์ไทยตามช่วงเวลาได้

        3.  บอกความสำคัญและประโยชน์ของการใช้ช่วงเวลาบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทยได้           

 

สาระการเรียนรู้

1.    การใช้ช่วงเวลาบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์ไทย

2.    เหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ไทย

 

กระบวนการจัดการเรียนรู้

1.  ครูทบทวนความหมายและความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  โดยให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถาม 

2.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปเกี่ยวกับความหมายสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์  และความเกี่ยวข้องของเวลากับการศึกษาประวัติศาสตร์

3.  ครูให้นักเรียนศึกษาการใช้ช่วงเวลาบอกเล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์  ตามหัวข้อต่างๆ  

4.  ครูให้นักเรียนค้นคว้าหนังสือที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยในห้องสมุด  แล้วหาคำบอกช่วงเวลา     ประเภทต่างๆ  จากหนังสือนั้น  นำมาบันทึกข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดให้

5.  ครูยกตัวอย่างเรื่องราวในประวัติศาสตร์เหตุการณ์หนึ่ง  ให้นักเรียนช่วยกันคิดว่าอยู่ในช่วงเวลา     ใดบ้าง  โดยใช้รูปแบบการบอกเวลาหลายๆ  รูปแบบ  เช่น  ตรงกับสมัยของพระมหากษัตริย์     พระองค์ใด  รัฐบาลใด  ตรงกับวันทางจันทรคติหรือสุริยคติใด  และตรงกับช่วงเวลาพุทธ

ศตวรรษ  คริสต์ศตวรรษ  หรือทศวรรษใด  เป็นต้น

6.  ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายและสรุปถึงแนวทางการศึกษาเหตุการณ์  โดยใช้คำบอกช่วงเวลา     ต่างๆ

7.  ครูให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้คำบอกช่วงเวลาประเภทต่างๆ  โดยให้ยกสถานการณ์ขึ้น     ประกอบด้วยตนเอง  แล้วออกมานำเสนอผลงานที่หน้าชั้น

 

สื่อและแหล่งการเรียนรู้

1.    ใบความรู้

2.    ใบงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

        1.  สังเกตความตั้งใจในการเรียน

        2.  ความกระตือรือร้นในการตอบคำถามของนักเรียน

        3.  ตรวจแบบทดสอบและใบงานของนักเรียน

 

 

 


ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

                                             

(ลงชื่อ) ………………………                                                             (………………………...)

                                      ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………….……………….

 
บันทึกผลหลังสอน

1. ผลการสอน

      …………………………………..………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

2. ปัญหา/อุปสรรค

      ………………………………..………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

          3.  แนวทางแก้ไข

       …….……………………………..………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….

      ……………………………………………………………………………….                              

                                      

 (ลงชื่อ)   ……………….………

                                           (…………….…………………..)

แผนการสอนประวัติศาสตร์

http://gotoknow.org/file/prettypote/plansocial.doc