ลักษณะของครูในอนาคต

ครู  จะต้องเป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศไปในตัวด้วย  เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสหายสนิทกับการศึกษาในปัจจุบัน  ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยเทคโนโลยีด้านนี้ทั้งสิ้นจะต้องเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ  อันเป็นภาษาสากลภาษาเดียวที่จะช่วยถอดรหัสความรู้  ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งปวง  ไม่ว่าจะเป็น  อินเทอร์เน็ต  มัลติมีเดีย  หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นใดจะต้องติดตามความก้าวหน้าในเทคนิควิธีการสอนต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา  ในอนาคตอาจมี สภากาแฟอินเทอร์เน็ต  หรือ  ชมรมครูอินเทอร์เน็ต  ที่เปิดโอกาสให้ครูแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคใหม่ๆ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องเป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้ชั้นเลิศ  ที่สามารถพัฒนาเด็ก ๆให้ก้าวทันความรู้และปรับตัวกับชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์  ได้  แนวคิดใหม่ๆ ในวงการจิตวิทยาการเรียนรู้เช่นแนวคิดเกี่ยวกับ  ความฉลาดทางอารมณ์  (emotional  intelligence)  ในการเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ของมนุษย์อาจกลายมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของคนในอนาคต

(จากหนังสือ  ความฝันของแผ่นดิน)