ผลงานวิจัยของรองชุมพล ศรีสังข์

คุณภาพการประเมินระดับชาติ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3

       ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติ  กลุ่มการวัดผลประเมินผลวิธีบูรณาการกับกลุ่มการวัดผลประเมินผลวิธีปกติ  โดยจำแนกเป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอบ  คือ  ภาษาไทย  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา  2548 โดย         รองชุมพล  ศรีสังข์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3  พบว่า

     ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติของกลุ่มการวัดผลและประเมินผลวิธีบูรณาการ  ทุกกลุ่มค่า    เฉลี่ย  42.30
     เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่ม  พบว่า  

     กลุ่มสาระภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ49.84 

     กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ44.09 

     กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ40.62

    และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ34.63

     กลุ่มสาระภาษาไทยได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด   

    กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ได้เฉลี่ยต่ำสุด   

    ส่วนกลุ่มการวัดผลและประเมินผลวิธีปกติ   พบว่า

    ภาพรวมค่าเฉลี่ย 49.11เมื่อจำแนกเป็นรายกลุ่มพบว่า

    กลุ่มสาระภาษาไทย ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ52.86

    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ52.76 

    กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ43.39

    และกลุ่มสาระภาษาอังกฤษได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ47.41

    กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุด   

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลาเขต 3

คำสำคัญ (Tags)#uncategorized

หมายเลขบันทึก: 27395, เขียน: 08 May 2006 @ 11:41 (), แก้ไข: 17 May 2012 @ 20:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ชุมพล ศรสังข์
IP: xxx.155.54.247
เขียนเมื่อ 

  

   ขอให้บอกเหตผลว่าทำว่าทำไมผลการวิจัยออกมาอย่างนี้และเป็นเพระเหตุผลใด 

                                   ขอบคุณครับ

ชุมพล ศรสังข์
IP: xxx.155.54.249
เขียนเมื่อ 

การที่ผลการประเมินระดับชาติของกลุ่มใช้วิธีการวัดผลประเมินผลบูรณาการกับกลุ่มการวัดผลประเมินผลวิธีปกติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  น่าจะมาจากสาเหตุ

   1.การจัดการเรียนการสอนของครูที่แตกต่างกัน   กระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสำคัญที่สุด  การกำหนดจุดหมาย  สาระกิจกรรม  แหล่งเรียนรู้   สื่อการเรียนและการวัดผลประเมินผล  น่าจะมาจากสาเหตุแรงจูงในของนักเรียนที่แตกต่าง  ซึ่ง สุจินดา  จันทวรรณ์ (2529 : บทคัดย่อ )  พบว่าปัจจัยคัดสรรที่สัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจัยคัดสรรที่มีมีความสัมพันธ์ต่อผลสัมฤทธิ์มในวิชาภาษาไทยมากที่สุดคือ  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน การได้รับบริการสื่อการเรียนการสอนของครูผู้สอนภาษาไทย  เช่นเดียวกันกับ(  ฉัตรศิริ  ปิยะพิมลสิทธิ์ . 2548: 8 ) สิ่งร้าวย่อมจะมีผลต่อการวัดให้พฤติกรรมนั้นแสดงออกมา ซึ่งเป็นธรรมชาติของการวัดผลการศึกษาอย่างหนึ่ง 

    2.น่าจะมาจากสาเหตุการใช้สื่อการเรียนการสอนที่แตกต่างกันโรงเรียนที่มีความพร้อมด้านสื่อการเรียนรู้และได้ใช้สื่อให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนแล้วคุณภาพการศึกษาของนักเรียนน่าดีขึ้นด้วย   และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง  สถานศึกษา
    3.น่าจะมาจากความสมบูรณ์ตามแนวทางการจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. 2545  ที่กำหนดที่จะดำเนินการปฏิรูปการศึกษา  9  ได้แก่   ความมุ่งหมายและหลักการ    สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา    ระบบการศึกษา    แนวการจัดการศึกษา     การบริหารและการจัดการศึกษา  การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ   มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา     ครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา   ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา    และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ซึ่งสถานศึกษาได้ดำเนินการปฏิรูปการได้แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัยที่ปฏิรูปที่แตกต่างกัน 

     สรุปน่าจะมาจากสาเหตุ การความรู้ทักษะในการจัดการเรียนการสอน  การใช้สื่อการเรียนการสอน   แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของนักเรียน  และความก้าวหน้าของสถานศึกษาที่ปฏิรูปการศึกษาได้แตกต่างกัน  จึงทำให้ผลการประเมินคุณภาพระดับชาติแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ชุมพล
IP: xxx.143.161.134
เขียนเมื่อ 
เมื่อวันที่ 8 พค.49 ได้มีการพูดคุยถึงเรื่องการวิจัยทีเสนอไว้ใน blog มีคนสังสัยว่าการประเมินแบบบูรณาการหมายถึงอะไรในเรื่องผลการวิจัยนี้ ขอเรียนให้ผู้ที่สงสัยว่าการประเมินแบบบูรณาการที่ให้คำจัดความของการวิจัย หมายถึงการนำผลการประเมินระดับชาติไปใช้เป็นผลการสอบประเมินปลายปี เพื่อกำหนดเกรด ซึ่งจะทำให้การประเมินครั้งเดียวสามารถนำไปใช้ได้ทั้งการประเมินระดับชาติและการประเมินปลายปี เป็นการบูรณาการการประเมินตามความหมายของการวิจัยนี้ ขอบคุณมากครับ