โรงเรียนบ้านแค สังกัดสพท.สข3  มีครู  19  คน
- สภาพเดิม เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มี ปัญหา คือการแยกส่วนระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ปัญหาที่กระทบ ทรัพย์สมบัติของโรงเรียนทุกเรื่องที่พบเห็นได้ง่าย จับต้องได้ จะต้องเสียหายอยู่เสมอ  ปรึกษาครู หาวิธีแก้ปัญหา  เชิญชุมชนมาประชุม แต่ขณะนั้น ชุมชนเองก็ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อน  มาพูดคุยกันแบบเปิดใจ ระดมความคิด ชี้ประเด็นปัญหาของโรงเรียน และหาวิธีแก้ไข ผู้นำชุมชนเสนอตัวมาแก้ไขได้ทีม 15 คน มาจัดการวางแผนแก้ปัญหา พบว่า เดิมโรงเรียนมีการสื่อสารทางเดียว คิดและทำไปโดยลำพัง ชุมชนไม่ได้รับรู้ว่าโรงเรียนทำอะไรไปแล้วบ้าง จึงประสานกับชุมชนชี้แจง ณ วันนี้ ชุมชนให้ความร่วมมือดีมาก  โรงเรียนขอความช่วยเหลืออะไร ชุมชนก็ตอบรับดีมาก  เดิมเสาร์-อาทิตย์ขยะเยอะมาก เปิดมาเมื่อวันจันทร์  แต่ขณะนี้ ชุมชนเห็นว่าโรงเรียนเป็นของชุมชนช่วยดูแล
- ปัญหา  ปัจจุบันยังมีปัญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์แต่คาดว่าจะประสานและประชุมกับชุมชนต่อไป
- สิ่งที่เป็นปัญหาและแก้ไขระดับหนึ่ง คือ การเขียนแผนการเรียนรู้ พบว่าเขียนไปแล้วไม่ได้ใช้ เขียนเพื่อส่ง ตรวจ ประเมิน โรงเรียนใช้กระบวนการจัดการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาให้มีการนำแผนการสอนไปใช้ได้จริง  พบว่า เขียนแผนแล้ว สอนหรือไม่ไม่ทราบ สอนแล้วผลที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรไม่ทราบ จึงปรับใหม่ โดยนำเอาผลการเรียนรู้ที่ความคาดหวังมาเป็นตัวตั้งในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ เขียนแผนการจัดการเรียนรู้  ปรับปรุงคุณลักษณะที่พึงประสงค์  จัดทำแนวการประเมินการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียน
ในการเขียนแผนนำไปใช้จริง เห็นผลที่เกิดขึ้น เป็นประโยชน์ต่อครู สามารถตอบโจทย์ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้
- มีการนิเทศ ครูส่งแผนการเรียนรู้ ทีมวิชาการตรวจแผนและปรับให้ ครูนำไปสอน และแนบผลการเรียนของนักเรียนมาให้
- เดิมมีการต่อต้าน แต่เมื่อสอนแล้ว สามารถเก็บผลการเรียนรู้ของนักเรียนมาเป็นคะแนนได้ ซึ่งช่วยครู
- ครูส่วนใหญ่ทำ ส่วนน้อยจะทำตาม และใช้แผนการเรียนรู้ เป็นตัวชี้ในการประเมินให้ความดีความชอบ

สิ่งที่ค้นพบคือเส้นทางการเรียนรู้ใหม่ที่ท้าทายความสามารถของผู้บริหารและองค์กรที่จะต้องค้นหาและแสวงหาต่อไป