โรงเรียนบ้านวนหลวงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส  มีโครงการเด่ คือ โครงการนักสืบสายน้ำ