ความฉลาดทางอารมณ์ต่อการศึกษา

นพพร
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ความฉลาดทางอารมณ์

ความฉลาดทางอารมณ์ต่อการศึกษา         

           

            โดยทั่วไปถ้าพูดถึงปัจจัยที่ทำให้เด็กเรียนดี  พ่อแม่อาจจะนึกถึงการเรียนพิเศษในวิชายาก ๆ เช่น  คณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ภาษอังกฤษ  เราเคยชื่อว่าถ้าทุ่มเทเวลาให้กับการอ่านหนังสือ  มีโอกาสกวดวิชาเหล่านั้นจากอาจารย์เก่ง ๆ เด็ก ๆ ก็จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและสามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้

            ในโลกของความเป็นจริง  การที่เด็กจะเรียนดี  มีอนาคตที่ดี  นอกจากความสามารถทางวิชาการแล้ว  ยังต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ อีกมากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุ  พบว่า  มีเด็กจำนวนไม่น้อยที่เผชิญปัญหาทางด้านอารมณ์  ความรู้สึก  จนทำให้เสียโอกาสทางการศึกษาไปอย่างน่าเสียดาย  เช่น  ปัญหายาเสพติด  ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน  หรือปัญหาด้านพฤติกรรมอื่น ๆ  ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้มีที่มาจากความอ่อนแอทางเชาวน์ปัญญา  แต่มาจากความอ่อนแอทางอารมณ์ที่ไม่สามารถรู้เท่าทันและจัดการกับอารมณ์ความรู้สึกทั้งของตนเองและผู้อื่นได้

            การที่จะให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุข  สามารถทำกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เรียนรู้การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและอยู่รอดปลอดภัย  สถานศึกษาควรจะสอดแทรกการเรียนการสอนให้เด็กมีทักษะทางอารมณ์  เช่น  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพ่อแม่ ครู และเพื่อน ๆ  วิธีการควบคุมอารมณ์ของตนเอง  รู้จักการปรับตัวเข้ากับปัญหาความขัดแย้ง  ความโกรธ  และความเครียดต่าง ๆ   โดยควรมีเทคนิคการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในสถานศึกษา  เช่น

           1.  ประชาธิปไตยในการเรียน  สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นประชาธิปไตย  มีความอิสระที่จะแสดงความคิดเห็น  มีความเคารพในกันและกัน  ครูรับฟังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนเห็นว่า  ความคิดเห็นความรู้สึกของตนเองเป็นที่รับฟังไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีความหมาย  หรือไร้คนสนใจ

           2.  เรียนรู้เรื่องอารมณ์  หน้าที่ของครูอาจารย์ในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  คือ  การช่วยให้

ผู้เรียนเข้าใจถึงความรู้สึกอารมณ์ของตนเอง  มีการแสดงออกที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานที่  และมีความเอื้ออาทรต่อผู้อื่น

           3.  เริ่มต้นให้ดีเริ่มที่ครู  การเริ่มต้นที่ดีที่สุด คือ  การที่ครูอาจารย์ทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีให้ผู้เรียน  โดยการทำในสิ่งที่ตนเองพร่ำสอน  เช่น  เรียนรู้ที่จะทำความเข้าใจอารมณ์  ความรู้สึก  บุคลิกลักษณะของตนเองระมัดระวังคำพูดและการแสดงอารมณ์ให้เหมาะสมอยู่เสมอ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ละอองน้ำความเห็น (0)