สวัสดีคะ  วันนี้แม่ต้อยมีข่าวความเคลื่อนไหวในทำงานของแม่ต้อย ซึ่งได้รู้จักกันมาตลอดระยะเวลาร่วมสิบปีที่ผ่านมาในชื่อที่แสนจะคุ้นเคยว่า

 “ สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล “  หรือ คนในแวดวง โรงพยาบาลนิยมเรียกกันสั้นๆว่า พรพ. นั้น

เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งเป็น

“สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล( องค์การมหาชน )”

มีชื่อเรียกโดยย่อว่า “ สรพ.

มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “ The Healthcare Accreditation Institute ( Public Organization)

ชื่อย่อ ภาษาอังกฤษว่า “ HAI”

แม่ต้อย จึงขอแจ้งข่าว อันเป็นมงคลนี้มาให้ทราบนะคะ

สวัสดีคะ

แม่ต้อย สรพ. HAI คะ

 ชื่อใหม่..แต่ทีมงาน..และหัวใจดวงเดิมคะ..

 

 จำได้ไหมคะ?

สวัสดีคะ