http://gotoknow.org/file/chumphon6/logo%20cultureA.jpg ตราสัญลักษณ์กระทรวงวัฒนธรรม

ตราสัญลักษณ์เป็นรูปดวงประทีปภายในบุษบก  เหนือหมู่ลายเมฆหมอก
หมายถึง  ปัญญาซึ่งเป็นรากฐานของวัฒนธรรม