วารสารวิชาการข้าว  เป็นวารสารของกรมการข้าว  นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นเอกสารรายงานผลงานวิจัยเรื่องเต็ม   บทความวิชาการ   มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานอันเป็นสาระประโยชน์แก่แวดวงวิชาการข้าว

 

ชื่อวารสาร

วารสารวิชาการข้าว

Thai rice research journal

ISSN

1906-0246

กำหนดออก

รายสี่เดือน

URL

http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/Document/Document.html

 

 

http://www.ricethailand.go.th/rice%20web/Document/rice51-2.pdf

 

เจ้าของ

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900