สำหรับคณาจารย์  ประจำหลักสูตร ศศ.บ. (ศิลปะการแสดง)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  ประกอบด้วย

อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร   อาจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์    อาจารย์เฉลิมพล  จันทรโชติ

อาจารย์รัชยา   วีรการณ์    อาจารย์ประภาพรรณ ภูเก้าล้วน   

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   สำนักงานเลขานุการ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
โทร. 074 - 443959 หรือ อาจารย์เฉลิมพล จันทรโชติ 087 - 6713190 , อาจารย์อรวรรณ โภชนาธาร 081-8942036