เมื่อผมไปเป็นกรรมการร่างรายงานแก้ปัญหาความสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

            ผมจับพลัดจับผลูถูกแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการยกร่างรายงานปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ ๑ เราประชุมทำงานกันหลายครั้ง ลงพื้นที่ก็หลายหน รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มคนอย่างหลากหลาย เมื่อวานนี้ได้รับอนุญาตจากท่านอดีตนายกชวน หลีกภัยที่พรรคประชาธิปัตย์ ให้เข้าพบและรับฟังข้อคิดเห็นของท่าน ท่านให้เวลาตั้งแต่ ๓ โมง ถึง ๔ โมงครึ่ง แต่เอาเข้าจริงกว่าเราจะออกจากห้องก็เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็น

        สิ่งที่เราได้รับฟังจากท่านก็คือ การที่เราจะวางแผนแก้ปัญหาใดเราต้องรู้เรื่องของปัญหานั้นๆอย่างแท้จริง มิฉะนั้นการแก้ปัญหาจะผิดเพี้ยน และเรื่องของความมั่นคงเราจะแก้แบบทดลองไม่ได้เพราะเมื่อเสียหายไปแล้วจะแก้ทีหลังไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกับที่เราเห็นในปัจจุบัน

        ท่านเล่าให้เราฟังเรื่องประวัติศาสตร์ของปัตตานีอย่างน่าสนใจมากๆ อดที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังไม่ได้ เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่ยืดเยื้อของเหตุการณ์ชายแดนใต้

        ปัตตานีในอดีตเคยยิ่งใหญ่ เป็นเหมือนประเทศหนึ่งที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านวัฒนธรรม ดูปืนใหญ่ที่ผู้ยิ่งใหญ่เอาไปไว้ที่หน้ากระทรวงกลาโหมสิครับ ในยุคสมัยนั้นอยุธยาก็สร้างให้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้ การที่ปัตตานีสร้างนางพญาตานีได้ขนาดนี้แสดงว่าเขามีดี การที่สยามไปรุกรานเขาในอดีต มีหรือที่คนใต้ไม่สู้ และเขาก็คอยดูว่าเมื่อไหร่ที่ซีแย(สยาม)อ่อนแอ เขาก็แข็งเมือง เมื่อไหร่ที่ซีแยเข้มแข็งเขาก็โอนอ่อนผ่อนตาม เขาผิดหรือ เขาไม่ผิดหรอกครับที่วันดีคืนดีที่เขาจะลุกมาทวงคืนพื้นที่เขา (นายกฯชวน ไม่ได้เรียกซีแยหรอก ผมเรียกเองเพราะสามจังหวัดใต้เขาเรียกคนไทยว่าซีแยครับ)

        ความจริงแล้วการแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้นั้น ในสมัยรัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ท่านได้มีรัฐประศาสโนบายเอาไว้และเมื่อเรามาตรวจดูจะเห็นว่าพระองค์ท่านมองการณ์ไกล ผมขอลอกที่ท่านนายกชวนได้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันที่....มาเล่าสู่กันฟังดังนี้ครับ

        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงมีสายพระเนตรที่ไกลมาก ทรงตระหนักและเข้าใจประวัติศาสตร์ของพื้นที่ จึงได้กำหนดรัฐประศาสโนบายสำหรับการปกครองพื้นที่นี้โดยเฉพาะครับ เมื่อปี ๒๔๖๖ บัดนี้เกือบร้อยปีแล้ว ถ้าเราไปอ่านรัฐประศาสโนบายทั้ง ๔ ข้อ เราจะต้องยอมรับว่า สิ่งที่พระองค์กำหนดไว้นั้นทันสมัยเหลือเกิน วันนี้ก็ยังทันสมัยอยู่ครับ ยังสอดคล้องกับคำเตือนว่า การปกครองรัฐนั้นควรจะทำอย่างไร หลักรัฐประศาสโนบายสำหรับมณฑลปัตตานีในขณะนั้น กระผมยกตัวอย่าง เช่น

        ๑.ระเบียบการหรือวิธีปฏิบัติการใดเป็นทางการให้พลเมืองรู้สึกหรือเห็นไปว่าเป็นการเบียดเบียนกดขี่ศาสนาอิสลาม ต้องยกเลิกหรือแก้ไขเสียทันที การใดจะจัดขึ้นใหม่ต้องอย่าให้ขัดกับลัทธินิยมของอิสลาม หรือยิ่งทำให้เห็นเป็นการอุดหนุนศาสดามูฮัมมัดได้ยิ่งดี

        ๒.การกะเกณฑ์อย่างใดๆก็ดี การเก็บภาษีอากรหรือพลีอย่างใดๆก็ดี เมื่อพิจารณาโดยส่วนรวมเทียบกันต้องอย่างให้ยิ่งกว่าที่พลเมืองในแว่นแคว้นประเทศราชของอังกฤษซึ่งอยู่ใกล้เคียงนั้นต้องเกณฑ์ต้องเสียอยู่เป็นธรรมดา เมื่อพิจารณาเทียบกันแต่เฉพาะอย่างต้องอย่าให้ยิ่งหย่อนกว่ากันจนถึงเป็นเหตุเสียหายในทางปกครองได้

        ๓.การกดขี่บีบคั้นแต่เจ้าพนักงานของรัฐบาล เนื่องแต่การใช้อำนาจในทางที่ผิดมิเป็นธรรมก็ดี เนื่องแต่การหมิ่นหลู่ดูแคลนพลเมืองชาติแขกโดยฐานที่เป็นคนต่างชาติก็ดี เนื่องแต่การหน่วงเหนี่ยวชักช้าในกิจการตามหน้าที่ เป็นเหตุให้ราษฎรเสียความสะดวกในทางหาเลี้ยงชีพก็ดี พึงต้องแก้ไขและระมัดระวังมิให้มีขึ้น เมื่อเกิดขึ้นแล้วต้องให้ผู้ทำผิดต้องรับผลตามความผิดโดยยุติธรรม ไม่ใช่สักแต่ว่าจัดการกลบเกลื่อนให้เงียบไปเสียเพื่อจะไว้หน้าสงวนศักดิ์ของข้าราชการ

        ดูสิครับเกือบร้อยปีพระองค์ท่านมองเห็นปัญหา

        ๔.กิจการใดๆทั้งหมดอันเจ้าพนักงานจะต้องบังคับแก่ราษฎร ต้องระวังอย่าให้ราษฎรต้องขัดข้องเสียเวลาในทางหาเลี้ยงชีพของเขาเกินสมควร แม้จะเป็นการจำเป็นโดยระเบียบการก็ดี เจ้าหน้าที่พึงสอดส่องแก้ไขอยู่เสมอเท่าที่สุดจะทำได้

        อันนี้ก็เตือนว่าเวลาจะไปเยี่ยมก็อย่าไปเกณฑ์คนให้เสียเวลา เห็นไหมครับ เกือบร้อยปีพระองค์ท่านมองเห็นปัญหา

        ๕.ข้าราชการที่จะแต่งตั้งออกไปประจำตำแหน่งในมณฑลปัตตานีพึงเลือกเฟ้นแต่คนที่มีนิสัยซื่อสัตย์สุจริต สงบเสงี่ยม เยือกเย็น ไม่ใช่สักแต่ว่าส่งไปบรรจุให้เต็มตำแหน่ง หรือส่งไปเป็นทางลงโทษเพราะเลว

        ๖.เจ้ากระทรวงทั้งหลายจะจัดวางระเบียบอย่างใดขึ้นใหม่หรือบังคับการอย่างใดในมณฑลปัตตานีอันจะเป็นทางพาดผ่านถึงสุขทุกข์ราษฎรควรพิจารณาเหตุผลแก้ไขยับยั้ง

        กระผมกล่าวโดยย่อ ๖ ประการที่เป็นหลักรัฐประศาสโนบายสำหรับมณฑลปัตตานีเพราะอะไร เพราะในขณะนั้นทรงตระหนักว่าพื้นที่นี้ไม่เหมือนที่อื่น.....

        ผมฟังท่านนายกฯชวน พูดแล้วก็มาคิดว่า เมื่อเราเห็นว่ารัฐประศาสโนบายนี้ดี รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ได้นำมาใช้หรือเปล่า น่าสนใจครับ ผมมองว่าปัญหาของประเทศชาติในขณะนี้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไข

        การแก้ปัญหาภาคใต้มีการแก้ไขกันมาหลายครั้งแล้วครับ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ผมเล่าตอนที่แล้วเวลาสยามอ่อนแอ ปัตตานีก็แข็งเมือง นั่นแหละครับ แต่คนที่เข้ามาแก้ปัญหาในสมัยนั้นมีทั้งพุทธและมุสลิมช่วยกันครับ สมัยนั้น   อาณาจักรปัตตานีในสมัยของสมเด็จพระศรีสุธรรมราชา พระเจ้าแผ่นดินองค์ที่ ๒๖ แห่งสยามมีข้อความว่า อาณาจักรปัตตานีปฏิเสธที่จะส่งเครื่องราชบรรณาการ ดังนั้นในปีที่ ๕ แห่งรัชกาล ทรงส่งแสนยานุภาพไปที่นั่น แต่กลับถูกตีแตกมา พระองค์จึงทรงให้ซ่อมแซมเรือรบและสร้างใหม่อีกหลายลำเพื่อไปโจมตีปัตตานีอีกครั้งหนึ่ง แต่ด้วยการไกล่เกลี่ยของผู้ครองรัฐเคดาห์และพระสงฆ์ชาวสยาม ในที่สุดก็มีสัญญาทางพระราชไมตรีและยุติสงคราม....” (ยังมีต่อ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อัยการชาวเกาะความเห็น (23)

เขียนเมื่อ 
 • อ่านแบบตาไม่กระพริบ
 • ถ้ารัฐบาลในปัจจุบัน ตั้งใจจริงคาดว่าสามารถแก้ปัญหาได้ คนในรัฐบาลมีฐานเสียงส่วนมากของพรรคมาจากภาคใต้อีกด้วย
 • ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะจริงใจ แก้ปัญหาไหม
 • ไปกันกี่ท่านครับ แต่ที่แน่เห็นลุงเอกด้วย
 • อันนี้ในปัจจุบันยังมีเลย
 • เซ็งจิต
 •  อันนี้ก็เตือนว่าเวลาจะไปเยี่ยมก็อย่าไปเกณฑ์คนให้เสียเวลา

สวัสดีคะ

 • จากการอ่านอย่างละเอียดทำให้ทราบว่าปัญหาทั้งหมดที่เกิดในภาคใต้ทุกวันนี้ก็คงเกิดมาจากปัญหานี้ใช่ไหมคะ
 • ถ้าใช่ เวลาเกิดการระเบิด คาร์บอมส์ การลอบฆ่าพระสงฆ์ และผู้บริสุทธิ์ ทำไมรัฐบาลเมื่อรู้แล้วว่าเป็นใคร ทำไมไม่แก้ปัญหาตรงจุด ในเมื่อรู้ว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนอย่างที่เล่ามา
 • ทำไมไม่ระบุกลุ่มผู้ก่อการ เวลาเกิดเหตุมักบอกว่าผู้ไม่ประสงค์ดี สิ่งที่รัฐบาลรู้ไม่สอดคล้องกับเรื่องที่ท่านอัยการเล่าเลยคะ
 • ทุกวันนี้การข่าวก็ดีมีมากมีประสิทธิภาพ ทำไมไม่รู้ที่อยู่รังนอนกลุ่มนี้เชียวหรือ ทำไมไม่เข้าถ้ำเสือเพื่อจับเสือเล่าคะ ทำไมจึงปล่อยให้คารังคาซังแบบนี้เล่าคะ

สู้ๆค่ะ

เขียนเมื่อ 

ท่านชวนน่ารักค่ะ

เวลาท่านคุยงานความรู้ ท่านสนใจจริงๆ

ทำการบ้านก่อน และมีคำแนะนำที่เราทราบได้ว่า ท่านทำการบ้าน ไม่ใช่สักแต่แนะนำ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณลุงอัยการ

หนูเคยเจอคุณลุงอัยการที่บ้านพ่อครูบาค่ะ คุณลุงสบายดีนะคะ ปีนี้หนูได้เป็นประธานนักเรียนธรรมาภิบาลค่ะ

เขียนเมื่อ 

ท่านชวนพูดถูก ถ้าเราไม่เข้าใจถึงปัญหาพื้นฐานได้ดี เราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้

แต่ปัญหาสามจังหวัด ยังมีตัวแปรเข้ามามาก ยิ่งมีเรื่องเงินเรื่องทองงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้อง กลายเป็นตัวแปรที่สำคัญมาก

ผมติดตามมาตลอด การแก้ปัญหาของรัฐบาลทุกยุค ก็ล้มเหลว แท้จริงแล้วควรนำปัญหาเข้ามาศึกษาอย่างจริงจัง และไม่ใช่มีสูตรสำเร็จในการแก้ ถ้ายิ่งรวมเรื่องเชื้อชาติ เรื่องศาสนาเข้ามาผสมผเสกันยิ่งไปกันใหญ่

หวังอย่างยิ่งว่าทิศทางการแก้ปัญหา ควรมีข้อยุติ

ความต้องการของท้องถิ่น

ความต้องการของอำนาจรัฐ

ความต้องการของอำนาจเงิน

ยังมีอีกครับ......เช่นเรื่องยาเสพติดที่มาผสมโรงด้วย

ขอให้เมืองไทย โชคดีครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณอัยการชาวเกาะ

 • แล้วเราจะทำไงกันต่อไปเนี่ยะ
 • มีเพื่อนที่รักมากอยู่ปัตตานี  มีครูอยู่ปัตตานี มีญาติอยู่ปัตตานีและนราธิวาส  ชีวิตแทบแยกกันไม่ออกระหว่างใต้สุดกะเหนือสุด แล้วเหตุการณ์ที่เป็นข่าวทุกวันนี้
 • ทำให้เราไม่มีความสุขเช่นกัน
 • เรารักกันนะคะ แล้วเราควรทำเช่นไรดีค่ะปัญหานี้
 • ขอบคุณสำหรับบันทึกนี้ค่ะ ขออนุญาตมาติดตามอ่านอีกนะคะ

 

สวัสดีครับ ดร.ขจิต

รัฐบาลถ้าตั้งใจจริงจะแก้ปัญหาได้ แต่การแก้ปัญหาต้องกล้าตัดสินใจในทางที่ถูกที่ควร ปัญหาก็คือรัฐบาลไม่ค่อยมีอำนาจ และไม่ค่อยกล้าตัดสินใจเพราะเกรงเกิดผลกระทบโน่น นั่น นี่..อิอิ

เราพยายามเสนอวิธีการแต่ก็ไม่ทราบว่าเขาจะเอาด้วยไหม...

เขียนเมื่อ 

เอาใจช่วยท่านอัยการ ลุงเอกและทีมงานครับ ต้องการม๊อบไหมครับ(ฮา)

สวัสดีครับคุณดวงกมล

ปัญหาภาคใต้มันไม่ใช่เพียงแค่ที่เขียนหรอกครับ เพราะมีตัวแปรมากมายเหลือเกิน กลุ่มก่อการไม่ได้มีกลุ่มเดียวครับ มีทั้งกลุ่มค้ายาเสพติดเสียผลประโยน์ กลุ่มค้าของเถื่อนเสียผลประโยชน์ กลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการที่รัฐไม่ให้ความเป็นธรรมกับญาติพี่น้องของเขา กลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน(ซึ่งเฉพาะกลุ่มนี้ก็มีแยกอีกหลายกลุ่ม) การแก้ปัญหามันไม่ได้ง่ายๆ เพราะปัญหามีความซับซ้อนและทับซ้อนกันหลายชั้นครับ ต้องใจเย็นๆในการแก้ปัญหาครับ ยิ่งถ้าแก้ด้วยอารมณ์ก็ยิ่งจะไปกันใหญ่ครับ

น้องก้านกอครับ

สู้ๆอยู่แล้วครับ แต่เราจะสู้กันด้วยสันติวิธีเท่านั้น

สวัสดีครับ อ.แหวว

ไปศึกษาการจำแนกประชากร และการพัฒนาสถานะบุคคลมาแล้ว เซฟมาไว้ศึกษาอีกทีครับ

ท่านชวนให้ข้อคิดดีมากๆครับ วันที่ไปพบมีการประท้วงหน้าพรรคประชาธิปัตย์ด้วย มีการพูดโจมตี สอบถามเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าผู้นำม๊อบก็คือมืออาชีพ ใครจะประท้วงเรื่องอะไรก็จะมีพวกผู้นำม๊อบหน้าเดิมๆไปทำหน้าที่เป็นกิจวัตรครับ ผมขำอีตอนเจ้าหน้าที่ตำรวจมาขอร้องให้ถอยออกไปจากถนน เขาก็ขอสอบถามเสียงประชาชน พูดๆๆแล้วถามว่า ใช่ไหมพี่น้อง....เงียบ...แล้วเขาก็บอกว่าที่ตำรวจมาขอร้องให้พวกเราถอยนี่เป็นขั้นที่หนึ่ง พอเราไม่ไปเขาก็จะเป็นขั้นที่สองคือสลายม๊อบ ก็เลยต้องมาถามความเห็นพ่อแม่พี่น้องว่าเราจะถอยหรือไม่ถอย ถ้าเราจะถอยขอให้ปรบมือ แต่ถ้าเราไม่ถอยขอให้เราเฉยๆ..ฮา...เพราะถามอะไรแล้วชาวบ้านเงียบ..อิอิ

สวัสดีหนูอ้อมใหญ่

ลุงยินดีด้วยกับตำแหน่งประธานนักเรียนธรรมาภิบาล เพราะคนที่ได้รับตำแหน่งต้องมีคุณลักษณะของการเป็นผู้นำ ลุงเชื่อว่าลูกมีอย่างเต็มเปี่ยม แต่เมื่อลูกเป็นผู้นำ ลูกจะต้องเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งว่าคนเป็นผู้นำคนต้องมีความรับผิดชอบมากกว่าผู้อื่นอย่างน้อยสองเท่าขึ้นไป ลุงเคยมาแล้วตอนเป็นหัวหน้าชั้น คนอื่นโดนตี ๑ ที แต่หัวหน้าโดนสองที อิอิ

เฮียเหลียงพูดถูกครับ

เราวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุกันมากมาย เอกสารได้รับมาเป็นตั้งๆ ทั้งอ่านในอินเทอร์เน็ต อ่านจากบทความ อ่านจากหนังสือ ฟังข้อมูลจากเพื่อนนักศึกษาที่อยู่ในสามจังหวัด ลงพื้นที่เก็บข้อมูล เฮียเหลียงพูดถูกทุกประการ ปัญหามันซับซ้อนต้องค่อยๆแก้ไป ผมเสนอแก้เป็นแพคเกจครับ แก้ทั้งภาคสังคม ภาคการเมือง ภาคการศึกษา ภาคเศรษฐกิจ ภาคราชการ กฎหมาย ต้องแก้แบบปูพรมทันที แต่แก้วันนี้ไม่ใช่จะหวังผลวันนี้ ต้องให้เขาเกิดความไว้วางใจก่อน ภาครัฐต้องแสดงบทครับ อย่ามัวแต่โหมโรง...

ขอบคุณเมียวดีที่แวะมา

การที่เรามีเพื่อนเราทำให้ก็เกิดความผูกพันเป็นห่วง

เราก็ภาวนาให้เหตุการณ์มันสงบเร็วๆเพื่อสังคมจะได้เป็นปกติสุขเสียทีครับ

ตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังว่าพวกเราจะนำเสนออะไรกับรัฐบาลบ้างครับ

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ

ซาบซึ้งในน้ำใจท่านอัยการที่สุด

ขอบคุณ ขอบคุณ กำลังใจ ตื้นตันใจค่ะ

สวัสดีครับท่านอัยการชาวเกาะที่เคารพยิ่ง

กระผมขอสมัครเป็น กองเชียร์ท่านและคณะแก้ปัญหา...(ด้วยสันติวิธี)ด้วยคนนะครับ

กระผมคิดว่าปัญหาทุกปัญหาแก้ได้ก็ต่อเมื่อฝ่ายแก้ปัญหาต้องเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาและฝ่ายที่อยู่กับปัญหาต้องยินยอมเปิดใจที่จะให้อีกฝ่ายช่วยแก้ไขที่ต้นเหตุเพื่อให้อยู่กันอย่างเข้าใจ(มองมุมกลับบางทีเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นฝ่ายปัญหาหรือเปล่าครับ) และที่แก้ไม่ค่อยสำเร็จก็คงเป็นเพราะมีมากกว่า 2 ฝ่ายใช่หรือเปล่าครับ

สงสัยต้องอาศัยเพลง อย่างนี้ต้องถอน(ตอนอ่านต้องใช้ภาษาอีสานครับถึงจะได้รสชาด) เข้าไปช่วยกระมังครับ

ท้ายนี้ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดคุ้มครองท่านและคณะฯปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวงนะครับ

เบดูอิน
IP: xxx.49.28.212
เขียนเมื่อ 

รัฐบาลคิดถูกแล้วครับและใช้คนถูกด้วย เวลามีปัญหาแล้วจับนักวิชาการไปออกรายการวิเคราะห์พูดให้โลกแตกก็แก้ไม่ได้ วันนนั้น ดร.จรัญกับท่านไพศาล ไปพูดทางทีวีหลังเกิดเหตุการณ์ฟังก็มันดีแต่ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหา ผู้รู้จักสนิทกับสองท่านนี้ดี แต่ก็เห็นพูดอย่างนี้มานานมากปัญหาก็ยังเช่นเดิมเพราะไม่เคยลงมือทำผมอยากให้ท่านได้ปรึกษาท่านครูปอเนาะibm ดูแล้วท่านนี้รู้จริงและเป็นนักการศาสนาที่ผมคิดว่าพึ่งได้ครับแต่ผมไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับ

เขียนเมื่อ 

ท่านอัยการขา

ครูแอนก็รอ....อยู่ค่ะ  รอว่าเมื่อไหร่มันจะสงบเสียที

อยากให้เป็นเหมือนเช่นวันวาน.....เดินผ่านบ้านกันก็ยิ้มให้กันด้วยใจจริงๆ ไม่มีแบ่งพื้นที่  แบ่งศาสนา

ว่าแต่ท่านอัยการชาวเกาะสบายดีไหมคะนั่น...อย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ

อ๊ะๆ...เห็นลุงเอกจริงๆ ด้วยแหละ  งั้นฝากกอดลุงเอกด้วยน่ะค่ะ 

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีครับน้องมีนา

ด้วยความยินดีครับ เพราะมันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายอะไร แต่อยู่ที่วิธีการแก้ปัญหาว่าผู้มีอำนาจมีความเข้าใจเพียงใดครับ

สวัสดีครับ ว่าที่ ร.ต. วุฒิชัย สังข์พงษ์

แหม...นึกว่าจะเข้ามาช่วยลงมือ อิอิ เป็นกองเชียร์ก็ยังดี เพราะหากไม่มีกองเชียร์คนทำงานท้อเอาได้ง่ายๆครับ

ถูกต้องครับการแก้ปัญหาไม่ง่ายเพราะมันไม่ใช่กลุ่มเดียว กลุ่มก่อเหตุมีหลายฝ่าย ผมเชื่อว่าบางกลุ่มไม่ได้ศรัทธาในพระเจ้าอย่างแท้จริงและเป็นกลุ่มที่กระทำต่อศาสนสถานและนักบวชครับ

จังซี่มันต้องถอน...ถอนความเข้าใจผิดๆ ถอนความรู้สึกเกลียดชังแล้วเอาความรักใส่กลับเข้าไปในหัวใจใหม่ครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณบังเบดูอินครับ

ท่านเครียดผมก็เครียด แต่ยืนยันได้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมก็ยังตั้งใจทำงานด้วยความรักในมนุษย์ครับ แล้วผมจะปรึกษาท่านครูปอเนาะ lbm ครับ

สวัสดีครับน้องแอน

ตั้งใจจะได้เจอน้องตอนงาน gotoknow forum แต่เสียดายที่งานเข้าคณะอัยการในเขค ๘ มาประชุมกันที่ภูเก็ต ต่อด้วยอัยการสูงสุดและคณะผู้ตรวจราชการมาอีกรอบหนึ่ง งาน G2K อยู่ตรงกลางพอดีไปไหนไม่ได้เลย

น้องคงสบายดีนะ มีโอกาสลงพื้นที่จะไปเยี่ยมครับ

เจอหน้าลุงเอกแล้วจะกอดให้ อิอิ