นโยบาย 3D เป็นนโยบายที่ให้ความสำคัญกับ การดำเนินกิจกรรมประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สร้างความเป็นไทย และกิจกรรมหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด และจะเป็นนโยบายที่จะให้สถานศึกษาได้ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในเร็ววัน

                   กิจกรรมลูกเสือ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สอดคล้องกับหลักการดังกล่าว โดยเฉพาะสถานศึกษาใด ที่ใช้กิจกรรมลูกเสือเป็นตัว "ขับเคลื่อน"นโยบายดังกล่าว จะสามารถบรรลุผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งอาจสอดคล้องกับกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการ"เรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ"ด้วย

                  จึงอยากให้สถานศึกษา ได้นำแนวทางการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ มาใช้ให้เป็นประโยชน์และประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับนโยบาย 3D  ก็จะส่งผลให้เกิดการดำเนินการที่สอดคล้องสัมพันธ์กัน

                 อยากให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน....