โครงการยิ้มใสฟันสวย

         การระวังทันตสุขภาพของนักเรียนมีความสำคัญมากด้านหนึ่ง ซึ่งในปัจจุบัน เด็กนักเรียนมักมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพฟันเป็นเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ทำลายฟัน เช่น ท๊อฟฟี่    น้ำอัดลม ขมนหวาน ขมนขบเคี้ยว เป็นประจำ โดยหลังอาหารไม่แปรฟัน ซึ่งการแปรฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและก่อนนอนแต่เด็กไม่แปรฟันจึงเป็นสาเหตุของฟันผุ

      ดังนั่นนั้นโรงเรียนหนองหลวง จึงทำโครงการยิ้มใส ฟันสวย รวยเสน่ห์ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพฟันที่แข็งแรง  และยังมีความร้ในด้านการดูแลรักษาฟัน รวมทั้งการดูแลสุขภาพปาก เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

วัตถุประสงค์

       เพื่อเฝ้าระวังทันตสุขภาพนักเรียน  เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนร้ด้านทันตสุขภาพ  โดยมีกิจกรรมเกี่ยวกับ  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมเสริมความร้เกี่ยวกับสุขภาพ 

กิจกรรมที่ดำเนินการ

        กิจกรรมดูแลสุขภาพอนามัยในช่องปาก การแข่งขันที่เกี่ยวกับกิจกรรมทันตสุขภาพ  เช่น  แข่งขันวาดภาพระบายสีฟันสวย  การแข่งขันการเขียนเรียงความ การแข่งขันแต่งคำขวัญ และการแข่งขันการตอบปัญหาสุขภาพ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

       นักเรียนมีสุขนิสัยในการแปรงฟันที่ดี  เหงือกและฟันทนทาน สะอาด  แข็งแรง และนักเรียนร้จักการรักษาฟันให้สะอาด และมีสุขภาพฟันที่สมบูรณ์แข็งแรง