แผนการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียนวัดโคกทราง

บรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนวัดโคกทราง

 

 

 

 แผนการจัดการสาธารณภัยในโรงเรียนวัดโคกทราง  พ.ศ.  2552

1.  ความสอดคล้อง

1.1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  พ.ศ.  2550

1.2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช

 

2.      วัตถุประสงค์

2.1.    เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม  การแจ้งเตือนภัย  และการ

ดำเนินการช่วยเหลือกรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่

                    สับสนในการปฏิบัติ

2.2.    เพื่อให้สมาชิกในโรงเรียนวัดโคกทราง  มีความปลอดภัยในชีวิตและ

         ทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย

 

3.  ข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน

            31.  ที่ตั้งและอาณาเขต

                    โรงเรียนวัดโคกทราง    ตั้งอยู่หมู่ที่  7   ตำบลนางหลง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนางหลง

                     มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                        ทิศเหนือติดต่อกับ              ถนนสายชะอวด  - ขอนหาด

                        ทิศใต้ติดต่อกับ                   คลองชลประทาน

                        ทิศตะวันออกติดต่อกับ      ที่ดินชาวบ้าน

                        ทิศตะวันตกติดต่อกับ        วัดโคกทราง

 

2

 

3.2.   ประชากร  ศาสนา

         จำนวนนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย        19      คน  

                               นับถือศาสนา  พุทธ      19     คน

         จำนวนนักเรียนระดับชั้นประถม        54    คน 

                             นับถือศาสนา  พุทธ        53    คน

                              นับถือศาสนา  อิสลาม     1    คน

         จำนวนครู  และครูจ้างรายเดือน           7     คน

          จำนวนบุคลากรอื่น(พนักงานบริการ)  1  คน 

          รวมจำนวนทั้งสิ้น   81     คน    เพศหญิง  42    คน      เพศชาย   39    คน

 

4.  ข้อมูลสถานที่ต่างๆในโรงเรียน

            4.1.  ห้องเรียน

            4.2.   ห้องสมุด

            4.3.   โรงอาหาร

            4.4.  ห้องพยาบาล

            4.5.  ห้องธุรการ

            4.6.  หอพระ

 

5.  สภาพความเสี่ยงต่อสาธารณภัยของโรงเรียน

 

พ.ศ.

ภัยที่เกิด

สถานที่เกิด

ความสูญเสีย

หมายเหตุ

2548

น้ำท่วม

ห้องเรียน

-

 

2551

น้ำท่วม

ห้องเรียน

พื้นดินชำรุด

วันหยุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

6.  แผนที่ของชุมชน

    ( แสดงที่ตั้งโรงเรียน  พื้นที่เสี่ยงภัย  พื้นที่ปลอดภัยและเส้นทางอพยพ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     บริเวณพื้นที่ปลอดภัย

1.      ถนนภายในโรงเรียน

2.      ถนนหน้าโรงเรียน

     การอพยพสู่จุดปลอดภัย

            ระดมสมาชิกพร้อมกันบริเวณเสาธง    ครูนำสมาชิกสู่พื้นที่ปลอดภัยตามแผนที่เส้นทางอพยพ

 

4

 

7.  คณะกรรมการจัดการสาธารณภัยโรงเรียนวัดโคกทราง

            7.1.  คณะกรรมการจัดการสาธารณภัยโรงเรียน  มีรายชื่อดังนี้

                        1.  นายนพดลย์  เพชระ                 ประธานกรรมการ

                                       โทร   08  1270 - 4927

                        2.  นางปราณี  คดีพิศาล                 รองประธานกรรมการ

                                        โทร  08 2811 - 4367

                        3.  นายจำรูญ   นกทวี                     กรรมการ

                                         โทร  08 7281 - 3141

                        4.  นางสมบูรณ์   พรหมวิหาร        กรรมการ

                                          โทร  08 3691 - 6956

                        5.   นางจิราพร    เกสรา                  กรรมการ

                                           โทร  08 6120 - 1288

                        6.   นางสำราญวดี   นุราภักดิ์          กรรมการ

                                            โทร  08 9590 - 7208

                        7.    นายวุฒิชัย     นิตย์วิมล            กรรมการ/เลขานุการ

                                              โทร  08 7890 - 9147

            มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

            1.  สำรวจ  ตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆในโรงเรียนและบริเวณรอบนอกโรงเรียนวัดโคกทราง  อย่างละเอียดและสม่ำเสมอ

            2.  พิจารณากำหนดมาตรการ  แนวทางในการป้องกันและการเตรียมความพร้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในโรงเรียน และร่วมมือประสานงานกับหน่วยงานใกล้เคียง

            3.  พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนป้องกันภัยฯ

            4.  เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์เกิดภัยพิบัติต่างๆและดูแลความปลอดภัยใน

โรงเรียน

 

5

 

            5.  ทำกิจกรรมและประสานงานการดำเนินงานกับส่วนราชการและองค์กรต่างๆด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 

            7.2.  คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ

                     7.2.1.  คณะกรรมการฝ่ายป้องกันและเตรียมความพร้อม

                                 นายนพดลย์   เพชระ          โทร   08 -1270- 4927

                                 นางปราณี     คดีพิศาล        โทร   08 2811 – 4367

                                 นายจำรูญ     นกทวี             โทร   08 7281 - 3141

                                 นางสมบูรณ์  พรหมวิหาร   โทร   08 3691 – 6956

                                 นางจิราพร    เกสรา             โทร  08 6120 - 1288

                                 นางสำราญวดี   นุราภักดิ์     โทร  08 9590 - 7208

                                 นายวุฒิชัย     นิตย์วิมล         โทร  08 7890 – 9147

                        มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

                        1.  จัดฝึกอบรมด้านการเตรียมความพร้อมในการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติแก่โรงเรียนเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกแก่สมาชิกโรงเรียน  ในสิ่งที่ควรทำก่อนเกิดภัย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการ การศึกษา นวัตกรรมและสารสนเทศ

คำสำคัญ (Tags)#แผนบรรเทาสาธารณภัย#โรงเรียนวัดโคกทราง

หมายเลขบันทึก: 267268, เขียน: 10 Jun 2009 @ 21:44 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 15:14 (), สัญญาอนุญาต: ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)