มาตรฐานงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ

มาตรฐานงานวิจัย

ได้มีโอกาสเป็นหนึ่งในทีมวิจัยของท่าน ผอ. (ศ.ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์) ในการทำวิจัยให้สภาวิจัยเรื่องมาตรฐานงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ  ซึ่ง หน่วยงานภาครัฐ ในที่นี้ ขีดขอบเขตไว้ที่ ภาคราชการ  รัฐวิสาหกิจ และสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งทีมวิจัยได้ศึกษาเอกสารและยกร่างมาตรฐานงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐไว้เบื้อต้นแล้ว  ขณะนี้อยู่ในช่วงสัมภาษณ์ และศึกษางานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ 

สัปดาห์นี้ได้ไปสัมภาษณ์หน่วยงานวิจัยภาครัฐที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ๒ แห่ง คือ การเคหะแห่งชาติ  และ ธกส.  ได้ความรู้มากมาย  เช่นรู้ว่างานการเคหะแห่งชาติไม่ใช่แค่การสร้างบ้าน  แต่มีงานที่นับตั้งแต่การหาที่ดิน ประสานงานการสร้างสาธารณูปโภค ก่อสร้างบ้าน  การผ่อนชำระ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่ในโครงการด้วย  นอกจากนี้ ยังได้เห็นการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาการหาที่ดิน  และชุมชนแออัด ที่สำคัญทุกขั้นตอนใช้งานวิจัยมาสนับสนุน  ได้เข้าใจ  คำว่า Housing ที่ทำให้บ้านมีความหมายถึง การอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุข แล้วเขายังดูเรื่องกฎหมายด้วย

ส่วน ธกส. ก็ได้พุดคุยในส่วนของงานวิชาการ  ที่ใช้งานวิจัยในการช่วยเหลือคน เช่น การศึกษาเกี่ยวกับการปลดหนี้สินให้เกษตรกร  ทราบว่าในปีนี้ การวิจัยเน้น เรื่อง ยาง กุ้งกุลาดำ  การปลูกปลาม์ทดแทนในสวนส้ม  เป็นต้น  ที่สำคัญ คือ การใช้งานวิจัยเหล่านี้ไปทำโปรแกรมทำนายอนาคต   งานวิจัยจากทั้งสองหน่วยงาน เห็นว่า มีคุณค่า และมีประโยชน์กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเราอย่างมาก มีหลายเรื่องที่นักวิจัยยอมรับว่าต้องทำเก็บไว้ก่อน  ต้องเลือกสภาพการณืที่เหมาะสม จึงนำมาเสนอ  จะได้นำสู่การใช้หรือการตัดสินใจ

มีข้อสังเกตว่า ส่วนใหญ่หน่วยงานภาครัฐจะมีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยในหน่วยงาน แต่การนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจยังน้อย  การให้เหตุผลของการตัดสินใจเรื่องต่างๆ จากหน่วยงานของรัฐที่อ้างผลงานวิจัย ยังมีไม่มากนัก  หลายเรื่องจึงเป็นตัดสินตามประสบการณ์ของผู้มีอำนาจตัดสินใจ   การลงทุนทำวิจัยแต่ละเรื่องใช้สมอง ใช้หัวใจ  และใช้งบประมาณของประเทศไปไม่ใช่น้อย   เรื่องนี้  อาจต้องเจาะลึกและทบทวน ตั้งแต่เรื่องการตั้งโจทย์วิจัย ไปจนถึงการนำผลวิจัยไปใช้ประโยชน์  โดยเฉพาะการให้ความสำคัญในเรื่องนี้ของผู้บริหารระดับสูง 

งานนี้ ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ ไว้มีประเด็นหรือข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจะบันทึกเล่าสู่กันฟังเรื่อย ๆ เพราะยังต้องดูงานต่อไปอีกหลายแห่ง 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KM Petcharaความเห็น (0)