After Ation Review

บทสรุปหลังจากการเรียน

1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆเต็มๆหรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง

    สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนการสอน คือได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่เคยเรียน สิ่งที่ได้รับจากการเรียน คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่าน blog และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

2. อะไรที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร

   อยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆมากกว่านี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเวลาในการเรียนมีจำกัด

3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ ควรปรับปรุงอะไร

    การเรียนการสอนในรายวิชานี้ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรดูพื้นฐานในการเรียนของนิสิตแต่ท่าน เพราะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกัน จึงทำให้การเรียนเป็นไปได้ช้า

4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ

    หลังจากการเรียนการสอนแล้วจะนำเป็นแนวทางในการทำสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน น้ำอ้อย ทองดีความเห็น (2)

อ.หนึ่ง
IP: xxx.147.126.52
เขียนเมื่อ 
  • เข้ามาอ่านแล้วครับ
โอ๋-อโณ
IP: xxx.170.234.5
เขียนเมื่อ 

ขออนุญาตแนะนำให้ตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้องทุกครั้ง ก่อนที่จะตีพิมพ์เผยแพร่ทุกๆสื่อค่ะ เพราะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันใช้ภาษาให้ถูกต้องเมื่อสิ่งที่เราเขียนจะถูกเผยแพร่ออกไป ไม่ว่าทางใดก็ตาม

ช่วยๆกันตรวจสอบและทำให้ถูกต้องนะคะ

บันทึกนี้ ชื่อบันทึก ตัว C ใน Action ขายค่ะ ช่วยเติมด้วย