1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆเต็มๆหรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง

    สิ่งที่คาดหวังจากการเรียนการสอน คือได้รับความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโปรแกรมที่ไม่เคยเรียน สิ่งที่ได้รับจากการเรียน คือ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ผ่าน blog และเทคนิคต่างๆเกี่ยวกับโปรแกรม

2. อะไรที่เราคาดหวังไว้แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร

   อยากเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมต่างๆมากกว่านี้แต่ก็เป็นไปไม่ได้เพราะเวลาในการเรียนมีจำกัด

3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ ควรปรับปรุงอะไร

    การเรียนการสอนในรายวิชานี้ สิ่งที่ควรปรับปรุง คือ ควรดูพื้นฐานในการเรียนของนิสิตแต่ท่าน เพราะพื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์จะแตกต่างกัน จึงทำให้การเรียนเป็นไปได้ช้า

4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ

    หลังจากการเรียนการสอนแล้วจะนำเป็นแนวทางในการทำสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป