ศุภชัย ข่าทิพย์พาที

  Contact

  องค์ความรู้ที่ได้จากบทเรียน  

ในการเรียนวิชา  การออกแบบและพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นี้  ข้าพเจ้าได้ความรู้ด้านต่าง ๆ  ดังนี้  ด้านพุทธิพิสัย  ได้ทราบหลักการ  ทฤษฎี  จิตวิทยา  ความหมาย  ประเภท  ประโยชน์  การออกแบบ  ขั้นตอนการสร้าง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ด้านจิตพิสัย  เกิดความพึงพอใจในการเรียนในรายวิชานี้  เนื่องจากท่านอาจารย์ท่านมีความรู้  เข้าใจผู้เรียนที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านคุณวุฒิ  วัยวุฒิ  และความสามารถของผู้เรียนแต่ละคน  บทเรียนที่เรียนมีความน่าสนใจ  สามารถเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาการเรียนการสอน  ออกแบบสื่อในโรงเรียนที่ทำการสอนอยู่  ด้านทักษะ  ได้ฝึกปฏิบัติ  ฝึกทำบ่อย ๆ  เกิดทักษะในปฏิบัติอยู่ในระดับ  ต้องพัฒนาตนเองเพิ่มเติมอีกหลายเรื่อง  ข้าพเจ้าจะนำความรู้   ทักษะ  ที่ได้จากการเรียน  นี้  ไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน  ให้เกิดประโยชน์กับโรงเรียน  บุคลากร  ผู้เรียน  เท่าที่ความสามารถของข้าพเจ้าจะทำได้  ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รุจโรจน์  แก้วอุไร  เป็นอย่างยิ่งครับ

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In ศุภชัย ข่าทิพย์พาที:G3

Post ID: 26691, Created: , Updated, 2012-04-11 22:58:15+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Read: Click

Tags #uncategorized

Recent Posts 

Comments (0)