การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียนแบบบูรณาการ

พรรชรี
การอ่านคิดวิเคราะห์ การบูรณาการ

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เพื่อพัฒนาการอ่าน  คิดวิเคราะห์   และเขียนสื่อความ                                                               

                        พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ   พ.ศ. 2542    ในหมวดการจัดการศึกษา      มีสาระบัญญัติเน้นความสำคัญของการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง    กระบวนการคิดของผู้เรียน    รักการอ่านและฝึกให้ผู้เรียนทำได้     คิดเป็น   และทำเป็น

                        ในส่วนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544    (กรมวิชาการ,  2544)   ได้กำหนดจุดหมายของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ   การอ่าน   การคิด   และการเขียนโดยกำหนดจุดหมายให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์     ใฝ่รู้ใฝ่เรียน    รักการอ่าน     รักการเรียนและรักการค้นคว้า  ในด้านความรู้ให้ผู้เรียนมีความเป็นสากล    รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและความเจริญ ก้าวหน้าทางวิทยาการ     มีทักษะและศักยภาพในการจัดการ      การสื่อสาร   และการใช้เทคโนโลยี  ปรับการคิด    วิธีการทำงานได้เหมาะสมกับสถานการณ์

                        นอกจากนั้นหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน     ยังกำหนดแนวการจัดการเรียนที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ในลักษณะองค์รวม   นั่นคือการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ    เป็นการกำหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกัน     จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ    การเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นรูปแบบสำคัญในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะในการอ่าน    คิดวิเคราะห์    และเขียนสื่อความ    รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาการอ่าน   คิดวิเคราะห์   เขียนสื่อความ

                      การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                        การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เอาสาระความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาผสมผสานกันให้เป็นสาระความรู้ที่มีความหมายต่อตัวผู้เรียน     ฝึกปฏิบัติที่เน้นกระบวนการและวิธีการเป็นหลัก     เพื่อให้ผู้เรียนหล่อหลอมความรู้ความสามารถด้านพุทธิพิสัย     ทักษะพิสัย     และจิตพิสัย      เกิดความคิดและนำความคิดไปสร้างความรู้   สร้างปัญญาในการแก้ปัญหา

                        แบบการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อพัฒนาการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน   เช่น

1.       การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษาแหล่งเรียนรู้  /   สิ่งแวดล้อม

2.       การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษานิทาน   ตำนานพื้นบ้าน

3.       การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการใช้สารานุกรม /สื่อสิ่งพิมพ์

4.       การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษาศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี 

5.        การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยการศึกษาวรรณคดี  วรรณกรรม

 

                        การอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียนสื่อความ   เป็นทักษะพื้นฐานสำคัญของบุคคลแห่งการเรียนรู้     โดยมีรายละเอียดของแต่ละทักษะดังนี้

                        การอ่าน   เป็นกระบวนการแปลความหมายของตัวอักษรที่มีการจดบันทึกไว้      ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจกับความหมายของคำและเรื่องที่อ่าน    กระบวนการอ่านประกอบด้วย

                        1.  การรู้จักคำ   คือการรับรู้สัญลักษณ์    ในที่นี้หมายถึงอักษรที่มีการบันทึกไว้

                        2.  การเข้าใจความหมายของคำ   วลี   ประโยค 

                        3.  การใช้ความคิดกับเรื่องที่อ่าน

                        4.  การบูรณาการ   การนำความรู้ความคิดจากการอ่านไปสร้างสิ่งใหม่

                        การคิดวิเคราะห์      เป็นกระบวนการคิดเชิงลึกที่ผู้เรียนต้องใช้ความสามารถและทักษะในการตั้งสมมติฐาน    การสังเกต     การสืบค้น      และการหาความสัมพันธ์ที่เชื่องโยงกันได้อย่างมีเหตุผล   ดังนั้นการคิดวิเคราะห์การอ่านจึงเป็นการอ่านเพื่อแยกแยะสาระที่อ่านเกี่ยวกับ ความสำคัญ     ความสัมพันธ์    และหลักการ   ในสิ่งที่อ่านโดยการคิดพิจารณาอย่างรอบคอบ    ใคร่ครวญ   อย่างมีเหตุผล     การอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์มีขั้นตอนดำเนินการดังนี้

                        1.  รวบรวมข้อมูล   คือการรับรู้เรื่องที่อ่าน    เข้าใจความหมายของคำ   วลี   ประโยค   ข้อความที่อ่าน

                        2.  คิดวิเคราะห์    คือการจำแนก   จับใจความสำคัญเรื่องที่อ่าน   ตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อ่านได้ว่า   ใคร   ทำอะไร   ที่ไหน   อย่างไร   ผลเป็นอย่างไร

                        3.  สรุปสาระที่อ่าน  เป็นการสังเคราะห์ข้อมูลจากการอ่าน   สรุปและประเมินสิ่งที่อ่าน

                        4.  ประยุกต์และนำไปใช้   เป็นการนำผลที่เรียนรู้จากการอ่านไปปฏิบัติอย่างเหมาะสม

                        การเขียน    เป็นการถ่ายทอดความรู้   ความคิดออกมาเพื่อสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจผ่านตัวอักษร    การเขียนเพื่อสื่อสารความคิดวิเคราะห์จากการอ่านเขียนได้ในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้                 

                        1.  การเขียนสรุปความ   เป็นการเขียนสรุปความสั้น    จากเรื่องที่อ่าน

                        2.  การเขียนเชิงประเมิน   เป็นการเขียนเพื่อสรุปการตัดสินสาระในเรื่องที่อ่าน    หรือตัดสินงานเขียนที่อ่าน   โดยอธิบายแนวคิดของตนเอง  และมีเหตุผลสนับสนุน

                        3.  การเขียนเชิงวิเคราะห์   เป็นการเขียนที่ใคร่ครวญ    แยกส่วนเพื่อให้เห็นรายละเอียดของเรื่องที่อ่าน

                        4.  การเขียนเชิงสังเคราะห์   เป็นการเขียนอภิปรายที่เกิดจากการนำประเด็น   หรือข้อมูลจากการอ่านมาประมวลให้เป็นที่เข้าใจและมีเป้าหมายเดียวกัน

                       

                        การสอนเพื่อเชื่อมโยงการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน   เข้าด้วยกันนั้น   ผู้สอน

                        ต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความหมาย    มีชีวิตชีวา   และคำนึงถึงความแตกต่าง

                        ระหว่างบุคคล   นั่นคือ   การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

                        วิธีการสอนอ่าน  คิดวิเคราะห์    เขียน

การอ่าน

 

การคิดวิเคราะห์

 

การเขียน

กิจกรรมการอ่าน

·        อ่านออกเสียง

·        อ่านในใจ

·        จับคู่อ่าน

·        อ่านเป็นกลุ่ม

·        ฯลฯ

สื่อการอ่าน

·        บทความ / สารคดี

·        นิทาน  นิยาย

·        เรื่องสั้น  / การ์ตูน

·        ข่าวประจำวัน

·        โฆษณา

·        บทร้อยกรอง

·        บทเพลง

·        ฯลฯ

 

 

 

 

กิจกรรมหลังการอ่านเพื่อคิดวิเคราะห์

·        การใช้คำถาม

·        เขียนแผนภาพ

·        ใช้ตาราง / แผนภูมิ

·        โต้วาที  / อภิปราย

·        แสดงบทบาทสมมติ

·        วิจารณ์เรื่อง ตัวละคร

·        ฯลฯ

ประเภทการคิดวิเคราะห์

·        วิเคราะห์ความสำคัญ

·        วิเคราะห์ความสัมพันธ์

·        วิเคราะห์หลักการ

·        คิดไตร่ตรอง

·        คิดใคร่ครวญ

กิจกรรมการเขียนเพื่อสื่อความ

·        สรุปความ

·        ตอบคำถาม

·        บันทึก

·        รายงาน

·        โครงงาน

·        เขียนอธิบาย

·        เขียนจดหมาย

·        เขียนคู่มือ

 

ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการอ่าน   คิดวิเคราะห์   และเขียน

ขั้นที่ 1

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พรรชรี

คำสำคัญ (Tags)#การอ่านคิดวิเคราะห์เขียน

หมายเลขบันทึก: 266508, เขียน: 07 Jun 2009 @ 15:02 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 22:14 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

IP: xxx.7.166.245
เขียนเมื่อ 

แต่งกาพย์ยานี 11 เรื่องมีความรู้แบบบรูณาการ ต้องอ่านสารานุกรมไทย อ่า แต่งไห้หน่อยไหม คะ

สุดยอดค่ะ