ท่านได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆ เต็มๆ หรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง
   เมื่อเรียนในรายวิชานี้ได้รับความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ  ที่สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการผลิตสื่อการสอน โดยเฉพาะ  CAI  โดยได้รับความรู้ใหม่ๆอย่างมากเช่น โปรแกรม Authorware , Flash เป็นต้น และทำให้ได้รู้จัก blog ซึ่งเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดในการทำงานวิจัย(IS)
2. อะไรที่เราคาดหวังไว้ แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร
  -
3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ควรปรับปรุงอะไร
   -มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการทำ CAI 
   -การนำเสนอผลงานของแต่ละกลุ่มแล้วช่วยกันวิพากษ์
4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ
    กลับไปผลิตฝึกฝนวิทยายุทธในการทำ  CAI มากยิ่งขึ้น แล้วผลิตขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อการสอน