AAR: After Action Review

                                         AAR: After  Action  Review
1. สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆ เต็มๆ หรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง

    ทำให้ได้รับความรู้เทคนิคต่าง ๆ  ที่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการผลิต  CAI  โดยรู้จักการใช้งานโปรแกรม Authorware  ได้รู้จักโปรแกรม Flash มากยิ่งขึ้น  
2. อะไรที่เราคาดหวังไว้ แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร
   -
3. การเรียนการสอนรายวิชานี้ควรปรับปรุงอะไร
    อยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานฟังก์ชั่นแต่ละตัวให้ละเอียดมากยิ่ง
ขึ้น
4. หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ
   นำความรู้ที่ได้ไปผลิต  CAI  เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไพรสาร กาบทุมความเห็น (0)