1.      สิ่งที่เราคาดหวังไว้กับการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เราได้อย่างที่เราคาดหวังหรือไม่ อะไรที่เราได้ตรงๆ เต็มๆ หรือเกินกว่าที่เราคาดหวัง
ความคาดหวัง คือ การที่ได้รู้จัก CAI มากขึ้น สร้างสื่อ CAI ได้  อยากทำงานบน Authorware ได้เต็มร้อยตอนนี้รู้จักแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ คงต้องใช้เวลาศึกษาอีกมาก แต่ก็คาดหวังว่า จะทำให้ได้จริง ๆ ค่ะ
2.       อะไรที่เราคาดหวังไว้ แต่ไม่ได้อย่างที่เราคาดหวัง เพราะอะไร
โปรแกรม Authorware ยากมาก แต่ก็เป็นความคาดหวังว่าจะนำไปใช้งานต่อไป
3.      การเรียนการสอนรายวิชานี้ควรปรับปรุงอะไร
ในบางเนื้อหาอาจารย์สอนเร็ว  ตามไม่ค่อยทัน เพราะในบางครั้งต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจเนื้อหาบทเรียน
4.      หลังจากการเรียนการสอนแล้วเราจะไปทำอะไรต่อ
นำความรู้ ความสามารถที่มีไปผลิตสื่อ CAI ในเนื้อหาที่ตนสอน ด้วย Authorware และนำไปใช้กับเด็กได้จริง ๆ  ด้วยความภาคภูมิใจ