ลองส่งงานนำเสนออีกครั้ง ที่  http://www.gotoknow.org/file/phen49/46094520.swf