Facilitator for Quality Hospital

 ภาพกิจกรรมเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ HA301 รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 พฤษภาคม ถึง 5 พฤษภาคม ที่ห้องประชุม SME ชั้น 6 อาคารบริการวิชาการ

ภาพล่าง คุณเดือนเพ็ญ ชีวพิมาย ผู้รับประสานงานโครงการ กำลังกล่าวทำความเข้าใจกับผู้เข้ารับการสัมมนา

พี่แตงโม กำลังอธิบายสถานที่อำนวยความสะดวก เช่น ห้องน้ำชายให้ไปใช้บริการชั้น 5 ส่วนท่านหญิงเปิดห้องพิเศษชั้น 6 ให้อีกหนึ่งห้อง

กิจกรรมในภาคเช้า JJ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ HACC_KKU รับผิดชอบ ทำความเข้ากับหลักสูตร กิจกรรมความคาดหวังของผู้เข้าร่วมสัมมนา การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การพัฒนาบันไดสามขั้น

ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้มาจาก 11 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่มาเข้ามากที่สุด คือ จังหวัดอุดรธานี 19 ท่าน รองลงมา คือ ขอนแก่น 17 ท่าน วิชาชีพที่มีมาเข้ามากที่สุด คือ พยาบาล 40 กว่าท่าน อันดับสอง คือ ทันตแพทย์ และ เภสัชกรรม วิชาชีพ ละ 6 ท่าน

จากการสำรวจคร่าวๆ มีโรงพยาบาลที่ได้รับรองมาตรฐาน ของ HA มาเข้า 1 แห่ง และ ส่วนใหญ่จะผ่านบันไดขั้นที่ 1 และ 2 มาแล้ว ครับ

JJ