ติดตั้ง moodle ใหม่เนื่องจากเครื่อง server มีปัญหา