การใช้ Blog เป็นช่องทางสื่อสารและเป็นคลังความรู้(Knowledge Asset) ของชุมชนคนทำ eOffice

หากเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้มาใส่ไว้ในคลังความรู้ของชุมชนคนทำ eOffice จากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เรื่องที่สายเกินไปเลยค่ะ แต่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว ควรเป็นอย่างยิ่งแล้ว เพราะวันนี้ทุกคนพร้อมทั้งความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดี ๆ(ความรู้) ให้เพื่อน อีกทั้งสิ่งดี ๆ ที่ทุกคนมีอยู่ในตัวตนของแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตัวเราเองและมหาวิทยาลัยของเรา ความรู้ที่เราได้จากการทำงานของเราทุกวัน ๆ จะไม่หายไปไหนค่ะ จะถูกเก็บไว้ใน ชุมชน Blog ของชุมชนคนทำ eoffice และสิ่งที่เก็บไว้ในนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่คนอื่นได้นำไปพัฒนาต่อยอดความรู้หรือสร้างองค์กความรู้ใหม่ต่อไป และความรู้ใหม่หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีก็จะวกกลับคืนมาที่เราเองแต่เราจะได้รับสิ่งที่ดีกว่าเดิมขึ้นเรื่อย ๆ ค่ะ

เพิ่งได้เริ่มมาเรียนรู้เรื่อง Blog ได้นิดหน่อย (จากอาจารย์จันทวรรณเมื่อ 10 เมย.นี้เอง) และพยายามมองหาช่องทางการประยุกต์และบูรณาการการเขียนเล่าเรื่องใน Blog ให้เป็นเนื้องานและเป็นประโยชน์กับเพื่อนสมาชิกในชุมชน แต่ไม่อยากให้เป็นเรื่องที่เขียนออกไปแล้วคนอ่านเครียด   อยากให้เป็นเรื่องเบา ๆ แต่มีสาระ  โดยได้ยึดประโยคหนึ่งในการเขียน Blog ว่า  เขียนเล่น ๆ ให้เป็นงาน  ตอนนี้คิดได้อยู่ 2 อย่างว่า  1) จะใช้ Blog เป็นช่องทางสื่อสาร ลปรร.กับเพื่อนสมาชิกชุมชนคนทำ eOffice และเพื่อนสมาชิกรายรอบชุมชนที่อยู่ในมวล.และภายนอกมวล.  อีกอย่างหนึ่งที่คิดไว้ว่า 2 ) จะปรับใช้ Blog เป็นเป็นคลังความรู้ (Knowledge Asset) ของชุมชนคนทำ eOffice   ซึ่งเป็นคลังความรู้ด้านการบริหารจัดการงานสำนักงานทั้งในรูปแบบทั่วไป  และงานสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  เพราะในการ ลปรร.กับเพื่อน ๆ ทั้งทาง f2f/b2b/m2m/t2t ในแต่ละครั้งนั้นเพื่อน ๆ ในชุมชนของเราได้ปลดปล่อยความรู้  เทคนิคการทำงาน  วิธีคิด วิธีแก้ไขปัญหา ที่สุดยอดและสามารถนำมาถ่ายทอดให้คนอื่น ๆ เอาไปปรับใช้ได้เลยแทบไม่ต้องวิเคราะห์สังเคราะห์ซะด้วยซ้ำไปในบางกรณี  ซึ่งคิดว่าหากเราจะเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้มาบอกเล่าไว้ในคลังความรู้ของชุมชนคนทำ eOffice จากวันนี้เป็นต้นไปไม่ใช่เรื่องที่สายเกินไปเลยค่ะ  แต่เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้ว  ควรเป็นอย่างยิ่งแล้ว  เพราะวันนี้ทุกคนพร้อมทั้งความรู้สึกที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดี ๆ (ความรู้) ให้เพื่อน อีกทั้งสิ่งดี ๆ ที่ทุกคนมีอยู่ในตัวตนของแต่ละคนก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีประโยชน์ต่อตัวเราเองและมหาวิทยาลัยของเรา  ความรู้ที่เราได้จากการทำงานของเราทุกวัน ๆ จะไม่หายไปไหนค่ะ  จะถูกเก็บไว้ใน ชุมชน Blog ของชุมชนคนทำ eoffice และสิ่งที่เก็บไว้ในนี้จะเป็นแนวทางการปฏิบัติงานที่คนอื่นจะได้นำไปพัฒนาต่อยอดความรู้หรือสร้างองค์กความรู้ใหม่ต่อไป และความรู้ใหม่หรือแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีก็จะวกกลับคืนมาให้เราเองค่ะ  

เมื่อคิดได้ตามนั้นแล้วในวันประชุมส่วน สบอ.เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ได้นำเสนอประเด็นนี้กับเพื่อนร่วมงาน  ส่วนมากก็เห็นด้วยกับแนวคิดนี้  ซึ่งน้องหนุ๋ยก็รับอาสาที่จะเป็นคนถ่ายทอดเรื่อง Blog ให้คนในส่วน สบอ.เข้าใจและสามารถทำได้ก่อน สุดยอดมากค่ะ อีกอย่างหนึ่งน้องหนุ๋ยของเราจะเป็นตัวแทนของชุมชนคนทำ eOffice ไปช่วยสอนเสริมกับวิทยากรอบรม  Blog  ด้วยค่ะ  นี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการพัฒนาตนเองเพื่อพัฒนาองค์กรของเราค่ะ  หลังจากการประชุมเราก็คิดแนวทางกันไว้โดยจะนำไปปรึกษากันในการนัดสุมหัวกับ ชุมชนคนวลัยลักษณ์ (ในวันที่ 20 เม.ย.)  และเมื่อ    20 เม.ย.ก็ได้คุยกันประเด็นนี้นิดหน่อยเพราะแลกเปลี่ยนเรื่องอื่นกันมากไปหน่อย  วันนั้น อู๊ด OD แจ้งว่าอยากจะให้ทุกชุมชนมี blog โดยใช้ login /password เดียวกันแล้วให้ทุกคนใช้เข้ามาเขียนเวียนกันไป   ซึ่งการทำ Blog ของชุมชนนั้ ทำแน่นอน  แต่วิธีการอาจจะไม่ใช้แนวที่คุยกันเมื่อวันที่ 20 เมย. ทั้งหมด เนื่องจากธรรมชาติของเนื้อหาที่ชุมชนสนใจต้องอาศัยการแลกเปลี่ยนที่กว้างขวาง ต้องการคนรับผิดชอบหลักในเนื้อหาและประสานกับสมาชิกชุมชนที่อยู่ในหน่วยงานต่าง ๆ ได้  วันนั้นเรากลับทบทวนใหม่เรื่องแนวทางการบริหาร blog ของชุมชนคนทำ eOffice ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ 2 ข้อที่ตั้งไว้  หน.ส่วน จึงนัดประชุมทีมช่วยทำชุมชนคนทำ eOfficeที่อยู่ในส่วนสบอ. เมื่อวันที่ 25 เม.ย. โดยเชิญอู๊ด OD มารับฟังแนวทางด้วยค่ะ  สรุปว่าชุมชนคนทำ eOffice กำหนดแนวทางการบริหารชุมชน blog ดังนี้ 1)เปิดชุมชน Blog ชื่อชุมชนคน eOffice ที่ม.วลัยลักษณ์ (http://gotoknow.org/wueoffice)  2) ให้แต่ละงานในส่วนสารบรรณและอำนวยการเปิด blog สังกัดชุมชนชื่อชุมชนคน eOffice ที่ม.วลัยลักษณ์ ได้แก่ 2.1) blog ระบบ WU eOffice ที่วลัยลักษณ์ ( http://gotoknow.org/wueoffice-km )  2.2) งานสารบรรณและสนเทศ http://gotoknow.org/dcgkm 2.3) งานนิติการ  2.4)งานการประชุม  2.5)งานธุรการและไปรษณีย์เลขานุการ  (ซึ่งขณะนี้เปิดไปแล้ว 2 blog ตามURLข้างต้น) 3.ให้สมาชิกชุมชนคน ทำ eOffice เปิด blog แล้วนำ blog เข้าร่วมชุมชนblog คนทำ eOffice ที่ม.วลัยลักษณ์ ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดที่เคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานด้านระบบสำนักงานก็จะถูกรวบรวมไว้ในชุมชน blog นี้ซึ่งเป็นการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กับเพื่อนคนอื่น ๆ และอยากจะวางเป้าหมายให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์โดยได้จัดตารางการเดินหน้าต่อเอาไว้แล้ว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ระบบ WU eOffice ที่ ม.วลัยลักษณ์ความเห็น (2)

บรรจงวิทย์ ยิ่งยงค์
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 

m2m  และ t2t  เพิ่งจะได้ยิน  คืออะไรครับ  อยากมีความรู้ใหม่ครับ

เปี๊ยก มวล.(ประไพ ศรีบุญเอียด)
IP: xxx.28.68.11
เขียนเมื่อ 
สวัสดีค่ะอู๊ด/OD เป็นการย่อคำให้เข้ากับรรยากาศการ ลปรร.เช่นแบบ  face to  face ที่เรามักจะเรียกกันว่า f2f  ส่วน  m2m / t2t  (p2p) นั่นก็เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่วลัยลักษณ์อีกทางหนึ่งคือ mail to mail กับ telephone to telephone  แปลว่าการ ลปรร.ทาง เมล์และทางโทรศัพท์  ความแจ้งแล้วยังล่ะอู๊ด  ต่อไปถ้าเราเอาคำนี้มาพูดกันในชุมชนฯ อู๊ดเข้าใจแล้วนะค่ะ   รู้นะคิดอาหรายอยู่.....ไม่ใช่ความหมายของคำย่ออย่างที่นายคิดหรอกนะจะบอกให้