วันนี้ได้จัดให้มีการประชุมจัดตั้งกลุ่มชุมชนสารบรรณ ครั้งที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 100 คนจากคณะ/หน่วยงานของวิทยาเขตหาดใญ่  วิทยาเขตปัตตานี  เขตการศึกษาภูเก็ต เขตการศึกษาสุราษฏร์ธานี เขตการศึกษา  จากการเข้าร่วมกลุ่มในครั้งทุกคนต่างก็กระตือรือร้นที่จะเห็นหน้าตาของ blog  ว่าเป็นอย่างไร  และประสงค์จะให้มีการก่อตั้งชุมชนสารบรรณ  หลังจากออกจากห้องประชุมคุณโอ๋ก็จูงมือดิฉันมาสร้างชุมชนทันที่  ชุมชนนี้สำเร็จด้วยแรงผลักดันจากที่ทุกคนอยากจะเห็นให้ชุนชนเกิดเพื่อให้งานสารบรรณได้ยกระดับเป็นมาตรฐาน

              หวังว่าผู้เข้าร่วมประชุมเมื่อได้เข้ามาอ่านบันทึกนี้ ซึ่งเป็นบันทึกแรกของชุมชนที่ท่านประสงค์อยากจะเห็นแล้ว  โปรดเข้ามาช่วยกันเสริมสร้างให้ชุมชนของเรายั่งยืนเข้มแข็งตามความประสงค์ที่ทุกคนได้แสดงเจตจำนงค์ที่ห้องประชุมในวันนี้