E-office คือ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT มาช่วยอำนวยความสะดวกในงานสารบัญ
          ปัญหาเดิมของสารบัญ
    1. ปวดหัวในการหาเอกสาร
    2. ไม่มีเวลาอ่านเอกสาร
           E-office = การจัดเก็บและค้นหาแบบเวป + การติดต่อสื่อสารด้วนระบบ e-mail
    ภาพรวม
   หนังสือราชการ -> PDF file -> ระบบเมล์ ->หนังสืออิเลคทรอนิก -> ทุกคน
   
    ประโยชน์ที่ได้รับ
    1.ทุกคนสามารถอ่านหนังสือได้ทุกที่ทุกเวลา
    เริ่มต้นใช้งาน
    1.มี e-mail ของมหาลัย
    2.เช็คเมล์เป็น

Note!!!!
   ติดตั้ง planetmatter อีกครั้ง อ่านเอกสารได้ที่
                http://rd.cc.psu.ac.th/content/view/68/48/