patty....เล่าเรื่อง SHA

พรพ.จัดประชุมที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ”

พรพ .จัดประชุมที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

นายแพทย์อนุวัฒน์ ศุภชุติกุลผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล พร้อมด้วยอาจารย์ดวงสมร บุญผดุงรองผู้อำนวยการด้านส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ และนายแพทย์กิตตินันท์ อนรรฆมณี รองผู้อำนวยการด้านมาตรฐานและการประเมิน ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุมที่ปรึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกระบวนการคุณภาพเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการที่สถาบันฯ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยการประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2552 ที่โรงแรมหลุยส์ แทเวิร์น มีคณะที่ปรึกษาและผู้อำนวยการโรงพยาบาลเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ กว่า 110 ท่าน บรรยากาศในการประชุมครั้งนี้มีการบรรยาย ในหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อเรื่องการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนโดยนายแพทย์ปัญญา สอนคม ซึ่งได้เกิดคำถามที่น่าท้าทายว่า คุณจะทำอะไรเพื่อชาติมากกว่านี้ซึ่งเป็นคำถามที่จุดประเด็นให้ผู้เข้าร่วมประชุมเกิดความคิดหลากหลายในการร่วมสนทนา  ถามที่นอกจากจะและ หัวข้อ “ Ideal hospital” โดย ด็อกเตอร์นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ท่านได้ปลุกเร้าให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ระดมสมอง  นำเสนอ และแลกเปลี่ยนความคิดเพื่อได้มาซึ่งคำตอบของ โรงพยาบาลในฝัน  ส่วนในช่วงบ่ายเป็นแลกเปลี่ยนประสบการณ์หัวข้อ “ Humanized  Healthcare ในโรงพยาบาลโดยวิทยากรผู้มากด้วยประสบการณ์จากโรงพยาบาลต่างๆอาทินายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์  นายแพทย์นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลประทาย   คุณพุทธิพร ลิมปนดษฎี สถาบันบำราศนราดูร และคุณสมหญิง สายธนู แผนงานพัฒนาจิตเพื่อสุขภาพ มูลนิธิสดศรีสฤชดิ์วงศ์  ซึ่งทุกคนต่างนำเรื่องเล่าจากประสบการณ์การทำงานที่ประทับใจมาเล่าด้วยความภาคภูมิใจและประทับใจผู้ฟังอย่างยิ่งทำให้ผู้ร่วมประชุมเกิดความรู้สึกอยากทำดีเพื่อสังคมโดยทุกอย่างออกมาจากใจจริง 

สำหรับการบรรยายวันที่ 19 พฤษภาคม เป็นการบรรยายในหัวข้อเรื่องสุนทรียสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงหลักสร้างเสริมสุขภาพตามกฎบัตรออตตาวาโดย แพทย์หญิงนันทา อ่วมกุล จากกรมอนามัย นายแพทย์วราวุธ สุรพฤกษ์ที่ปรึกษาของพรพ. และนายแพทย์อภิสิทธ์ ธำรงวรางกูรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และการบรรยายหัวข้อเรื่องเรียนรู้เรื่องแผนที่ผลลัพธ์(OutcomeMapping)”โดย ด็อกเตอร์ประพนธ์ ผาสุขยืดและทีมงานจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

โดยในวันที่ 27 – 29 พฤษภาคมนี้  สถาบันฯ จะจัดอบรม หลักสูตร Narrative Medicine สำหรับแพทย์ พยาบาล เภสัชกร ผู้ที่ทำงานด้านคุณภาพโดยคัดเลือกผู้เข้าอบรมจากโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯจำนวน  30 โรงพยาบาล  โดยจะมีการขยายผลในโรงพยาบาลในแต่ละพื้นที่ต่อไป  โดยจัดให้มีการบรรยายหัวข้อ  อำนาจของเรื่องเล่า ( narrative medicine )ที่มีต่อองค์กร ทีม,หลักการเขียนเรื่องเล่า การหาหัวใจและโครงเรื่อง,องค์ประกอบเรื่องเล่า ๔ องค์ การเปิดเรื่อง แนะนำตัวละคร ปมขัดแย้ง การคลี่คลาย   และข้อพึงระวังในการเขียน      ณ สวนสามพราน   โรงแรม

โรสกาเด้น ริเวอร์ไซด์ จ .นครปฐม   ด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน SHA,pattyความเห็น (1)

สวัสดีคะ

รับบล็อกมาอยู่ในแพลนเต SHA แล้ว ค่ะ