การจัดการความรู้คณะมนุษย์ฯได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 27-29 มี.ค.49 ณ พังงาเบย์ รีสอร์ท จ.พังงา ซึ่งการจัดครั้งนี้สามารถสรุปแก่นความรู้ได้7 ข้อคือ บุคลิกภาพส่วนบุคคล(อาจารย์)  การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน  เทคนิคการจัดการเรียนการสอน  การสร้างบรรยากาศ   การมีส่วนร่วม  สื่อการสอน และการวัดผล