ผมได้มีโอกาสเข้าร่วมกระบวนการหลายแห่ง หลายกลุ่มคน จากนั้นกระแส KM มาแรงหน่วยงานได้รับเข้ามาเป็นนโยบายและก็สนใจทำกันจนเรียกว่าเกินความคาดหวังของผู้บริหาร ในฐานะที่เป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการที่หน่วยงานขั้นสูงกว่าจัดให้ ผมก็เลยกลายเป็นผู้ที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ แรกๆก็คิดว่าน่าจะนำได้แต่ปัจจุบันเริ่มสับสนว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มานั้นถูกต้องหรือไม่ เพราะเวลาเข้ากลุ่มคนที่ผ่านการเรียนรู้มาจะไปอีกกระบวนการหนึ่ง และเจ้านายก็ไปอีกทิศทางหนึ่ง ถ้าจะยึดตัวเองเป็นหลักก็ไม่ใช่ ยึดเจ้านาย เป็นหลักก็ไม่เชิง ยึดกลุ่มเป็นหลักก็น่าจะ......