ส่วนราชการบางแห่งเห็นว่าไม่ควรนำค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ที่สร้างเพื่อประโยชน์สาธารณะมารวมเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนราชการในการคำนวณต้นทุน เนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากใช้สินทรัพย์นั้นโดยตรง