ทดลองอยูหลายๆรูปแบบและก็ได้ผลออกมาแล้วครับเชิญครับ