ภารกิจหลักของศูนย์ฯ

        ๑.  การฝึกอบรมวิชาชีพภายในศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ครบ  ๓๖  พรรษา

             ๑.๑  การฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร  ๖  เดือน  ในแผนกต่าง ๆ  รวม  ๘  แผนกดังนี้  แผนกตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี  แผนกบริการโรงแรม  แผนกช่างไฟฟ้า  เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ  แผนกตัดผมชาย  แผนกเสริมสวยสตรี  แผนกโภชนาการ  แผนกศิลปประดิษฐ์    และแผนกคอมพิวเตอร์เบื้องต้นเปิดการฝึกอบรมปีละ  ๒  รุ่น  โดยมีรายละเอียดระยะเวลาดังนี้  ตุลาคม - มีนาคม,  เมษายน  -  กันยายน

             ๑.๒  การฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร  ๔  เดือน  แผนกนวดแผนไทยและนวดประคบสมุนไพร  เปิดฝึกอบรมปีละ  ๓  รุน  โดยมีระยะเวลาดังนี้  ตุลาคม  -  มกราคม  ,  กุมภาพันธ์  -  พฤษภาคม  ,  มิถุนายน  -  กันยายน

              การฝึกอบรมวิชาชีพแต่ละแผนกจะเป็นการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ  รวมถึงการฝึกปฎิบัติงานทั้งภายนอกสถานที่  หลังจากการฝึกอบรมวิชาชีพ  ศูนย์ฯ จะดำเนินการสอบวัดผลเทียบความรู้ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพทุกคน  และจะได้รับมอบประกาศนียบัตรของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

            ๑.๓  การฝึกอบรมวิชาชีพ  หลักสูตร  ๑๒๐  ชั่วโมง  ให้แก่กลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตอำเภอบางละมุง  และศรีราชา  เปิดการฝึกอบรมปีละ  ๑  รุ่น  โดยเรียนสัปดาห์ละ  ๑  วัน ๆ ละ ๓  ชั่วโมง  เพื่อเป็นวิชาชีพเสริมของนักเรียนในโรงเรียน

            ๑.๔   การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพนอกเหนือจากการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว    ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครบ  ๓๖  พรรษา  ยังเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  จัดกิจกรรมวันสำคัญตามประเพณีไทย  และประเพณีสากล  เช่น  วันเข้าพรรษา  วันขึ้นปีใหม่  วันลอยกระทง  ฯลฯ  จัดการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยการเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวัน  เช่น  การวางแผนครอบครัว  ความรู้เรื่องการป้องกันโรคเอดส์และยาเสพติดให้โทษ  กฎหมายชาวบ้าน  และอบรมค่าย พุทธบุตร

             ๑.๕  การจัดหางาน  ภายหลังจากการสำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว  ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ครบ ๓๖  พรรษา  ได้บริการจัดหางานให้ตามความประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ  โดยศูนย์ฯ  ได้รับการประสานงานกับสถานประกอบการต่าง ๆ ในการส่งผู้รับการฝึกอบรมเข้าทำงาน โดยผ่านการตรวจสอบและติดตามผลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ

         ๒.  จัดการฝึกอบรมวิชาชีพภายนอกศูนย์ฯ  ให้กับกลุ่มสตรีและกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดชลบุรี  โดยเน้นการส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่  และการนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตในครอบครัว

        ๓.  สนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพในพื้นที่

        ๔.  การอบรมโครงการให้ความรู้แก่เยาวสตรี  เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  อบรมในเรื่องคุณธรรม  จริยธรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับเด็ก ปัญหาเรื่องแรงงานเด็ก  พิษภัยของยาเสพติด  ภัยต่าง ๆ ของผู้หญิง  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน   โรคเอดส์และโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และปัญหาการค้าประเวณี

 ภารกิจพิเศษ  

            ๑.  เป็นสถานรับตัวชั่วคราวแก่สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาหรือกระทำผิด  พรบ.  มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก  พ.ศ.  ๒๕๔๐   เพื่อให้การดูแลอบรม  พิจารณาหาสาเหตุของการกระทำผิด  และพิจารณาส่งตัวเข้ารับการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมไปยังสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพต่อไป

            ๒.  เป็นสถานรับตัวชั่วคราวแก่เด็กที่ประสบปัญหาจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครอง  ตามพรบ.  คุ้มครองเด็ก  พ.ศ.   ๒๕๔๖  เพื่อเป็นการอุปการะเป็นการชั่วคราว  และพิจารณาส่งตัวเข้ารับการสงเคราะห์หรือคุ้มครองสวัสดิภาพตามความเหมาะสมแก่เด็กแต่ละรายต่อไป

            ๓.  สงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพ  แก่สตรีที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์

            ๔.  ดำเนินการป้องกันปัญหาเยาวสตรีถูกหลอกลวง  หรือถูกละเมิดทางเพศ  ด้วยการจัดฝึกอบรมโครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันการถูกล่อลวง  แก่เด็กและเยาวชน

            ๕.  ประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  ที่อยู่ในพื้นที่ในการดำเนินการออกหน่วยให้บริการในด้านสวัสดิการสังคมในชุมชน

 เป้าหมายผู้รับบริการ

            ๑.  เยาวชน - ประชาชน  ที่มีอายุตั้งแต่  ๑๔  -  ๓๕  ปี  ขึ้นไป  ที่มีฐานะยากจนขาดแคลน  และผู้ว่างงานต้องการฝึกอาชีพ  เพื่อเป็นรายได้เสริมให้แก่ครอบครัว

            ๒.  จบการศึกษาภาคบังคับ

            ๓.  เป็นผู้มีความประพฤติดี

            ๔.  มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ ของภาคตะวันออกและจังหวัดใกล้เคียง

บริการที่จัดให้ผู้รับบริการ                          

            ผู้รับการฝึกอบรมวิชาชีพของศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ครบ  ๓๖  พรรษาจะได้รับบริการดังนี้

            ๑.  จัดที่พักอาศัย  อาหาร  ๓  มื้อ  เครื่องแต่งกาย  และของใช้ประจำตัวที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

            ๒.  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม  ตลอดหลักสูตร

            ๓.  จัดบริการทางสังคมสงเคราะห์   โดยนักสังคมจะจัดทำประวัติให้บริการ ให้คำปรึกษา  แนะนำช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาส่วนตัว  และครอบครัวกับนักสังคมสงเคราะห์  เป็นรายบุคคล   และเป็นกลุ่มรวมทั้งการเยี่ยมครอบครัวผู้รับการฝึกอบรมด้วย

            ๔.  ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล  โดยมีเจ้าหน้าที่พยาบาลให้การดูแลรักษาพยาบาล  เมื่อเจ็บป่วยและในรายที่มีอาการรุนแรงจะนำส่งโรงพยาบาลบางละมุง

            ๕.  การสันทนาการ  จัดให้มีวิทยุ  โทรทัศน์  ห้องสมุด  กีฬา  และกิจกรรมอื่น ๆ ตลอดจนการจัดงานในโอกาสเทศกาลต่าง ๆ ที่เป็นวันสำคัญประจำปี  เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม

ทรัพยากรในการบริหาร

            มีพื้นที่ในการดำเนินการทั้งสิ้น  จำนวน  ๕๕  ไร่  มีอาคารต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินการ  รวม    ๕๐  อาคาร  ดังนี้

            -  อาคารอำนวยการ           ๑         หลัง

            -  อาคารอเนกประสงค์       ๑         หลัง

            -  อาคารโรงฝึกอาชีพ        ๙         หลัง

            -  อาคารเรือนนอน            ๖         หลัง

            -  อาคารโรงอาหารและโรงครัว   ๒  หลัง

            -   อาคารบ้านพักข้าราชการ     ๑๐  หลัง

            -  อาคารเรือนแถว                 ๑๖  หลัง

            -  อาคารเรือนพยาบาล            ๑   หลัง

            -  อาคารห้องสมุด                 ๑    หลัง

            -  อาคารโรงพัสดุ                 ๒    หลัง

            -  อาคารศูนย์สาธิต              ๑     หลัง