เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตในการเบิกเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลาง ใคร่ขอให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญในการสร้าง  ข้อมูลหลักผู้ขาย โดยมีการควบคุมตรวจสอบแบบขออนุมัติ ข้อมูลหลักผู้ขายและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง     ก่อนจะนำส่งให้กรมบัญชีกลาง   สำนักงานคลังจังหวัดและสำนักงานคลังจังหวัด ณ  อำเภอ  เพื่อดำเนินการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลักผู้ขายต่อไป  โดยกรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการควบคุมและตรวจสอบการสร้าง ข้อมูลหลักผู้ขาย  ดังนี้
                1.  ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบ และลงลายมือชื่อในหนังสือนำส่งข้อมูลหลักผู้ขายก่อนส่งกรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอทุกฉบับ
                2.  ทุกสิ้นวันให้ส่วนราชการจัดพิมพ์รายงานจากระบบ GFMIS โดยใช้คำสั่งงาน Y_DEV_80000034  เพื่อเรียกรายงานติดตามสถานะขอเบิก และคำสั่งงาน Y_DEV_80000035  เพื่อเรียกรายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (โดยระบุรหัสหน่วยงาน ระบุปีบัญชี และระบุวันที่ผ่านรายการ) เพื่อตรวจสอบว่า ณ วันนั้น  มีการบันทึกรายการขอเบิกอะไรบ้าง  โดยตรวจสอบกับใบแจ้งหนี้หรือใบสำคัญ หากไม่ใช่รายการขอเบิก ของส่วนราชการต้องแจ้งให้กรมบัญชีกลาง สำนักงานคลังจังหวัด และสำนักงานคลังจังหวัด    ณ  อำเภอ  ทราบทันที                                                                                                   
ที่มา :   กรมบัญชีกลาง   ที่  กค.0407.9/ว122