ด่วน การจัดทำฐานข้อมูลภาครัฐ

การจัดทำฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
        กรมบัญชี.กลางได้กำหนดแนวปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลในระบบจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลที่จะเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 ตุลาคม 2549  โดยผู้มีสิทธิ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ) และบุคคลในครอบครัวที่มีรายชื่อในฐานข้อมูลดังกล่าว    ไม่ต้องทดรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไปก่อน  โดยสถานพยาบาลจะเป็นผู้วางเบิกกับกรมบัญชีกลางโดยตรง  ทั้งกรณีผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของสถานพยาบาลของทางราชการ นั้น
            กรมบัญชีกลางได้กำหนดระยะเวลาการดำเนินการของผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ) ในการปรับปรุงแก้ไขฐานข้อมูลของตน และบุคคลในครอบครัวให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันผ่าน Website ตั้งแต่ 16 ม.ค. 49 ถึง 31 พ.ค.49  และนายทะเบียน (ระดับกรม และส่วนภูมิภาค ในการตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลผู้มีสิทธิในสังกัด ตั้งแต่ 16 ม.ค. 49 ถึง 30 มิ.ย.49
            หากผู้มีสิทธิ  นายทะเบียน  และส่วนราชการผู้เบิกมีข้อสงสัย  สามารถติดต่อสำนักงานคลังจังหวัด หรือที่
-         สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ในเรื่องโปรแกรม http//csmbs nhso.go.th/csmbs/
-         ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมบัญชีกลาง  ในเรื่อง การเพิ่มหน่วยเบิกย่อย  และ Password ของหน่วยเบิก  หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9024 หรือ 0-2273-9614 ต่อ 4102
-         กลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง ในเรื่องของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว หมายเลขโทรศัพท์ 0-2273-9614 ต่อ 4100
ที่มา หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0417/ว 114

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรความเห็น (0)