ก่อนเข้าร่วมพิธีปิด นบอ.รุ่น 2  ไปร่วมพิธีการวางแท่นศิลาฤกษ์  อาคารสารสนเทศหลังใหม่  คือ สำนักงานอธิการบดี  อาคารหลังนี้จะมีความสำคัญสำหรับการพัฒนาบุคลากรด้วย  เพราะจะมีห้องฝึกอบรมพร้อมอุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่างพอเพียง  เป็นอาคารที่บูรณาการส่วนงานต่างๆ ของสำนักงานอธิการบดีเข้าไว้ด้วยกัน  จึงเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งในการออกแบบระบบและกระบวนการทำงานตลอดจนการปรับโครงสร้าง  ให้เป็นลักษณะบูรณาการและยึดผลลัพธ์เป็นสำคัญ