คณะอนุกรรมการฯ ที่ไปประเมิน อบต.แยกย้ายไปประเมิน ตกเฉลี่ยรับผิดชอบกันคณะอนุกรรมการชุดละ 2 อำเภอ/กิ่งอำเภอ ( จ.น่าน มี 14 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ ) มี อบต.จำนวน 91 แห่ง มีกรรมการจังหวัดเป็นประธานคณะอนุกรรมการ อีก 2 ท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และท้องถิ่นในพื้นที่นั่น ๆ ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ รวม 3 ท่าน ท้องถิ่นฯ ประสานตารางนัดหมาย อบต.เพื่อรับการประเมิน

ชุดการประเมินแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ๆ ส่วนที่ 1 ประเมินเกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์